Home  >  Bagloriaeth Cymru > Welsh Baccalaureate

Bagloriaeth Cymru

Tystysgrif Her Sgiliau: Sefydliadau a Gwefannau Defnyddiol

 
Cyffredinol
 
BBC Bitesize Clipiau ffilm a chanllawiau i ddysgwyr ar y sgiliau sy’n cael eu hasesu gan bob her a chan y Prosiect ar lefel Sylfaen/Genedlaethol.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd CA4
 
CA5
 
Cyfleoedd i ymweld. Mae gan wefan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd adran ddysgu â heriau bach ac adnoddau ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang CA4, Menter a Chyflogadwyedd CA4, a’r Gymuned CA5.  
Cymwysterau Cymru Gwybodaeth gyffredinol ar y cymhwyster.
 
CBAC Manylion, Briffiau Her wedi eu cymeradwyo a Llawlyfrau Darpariaeth ar gael yn y fan hon.
 
Dinasyddiaeth Fyd-eang
 
Amnesty International Briffiau Her CA4 a CA5 ar gael gan CBAC. Ceir adnoddau ar faterion Hawliau Dynol ar wefan Amnest Rhyngwladol. (Saesneg yn unig)
AHDB (Y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth) Brîff Her CA4 ar gynhyrchu bwyd cynaliadwy.  Mae adnoddau i athrawon ar gyfer bwyd cynaliadwy ar gael ar wefan AHDB. (Saesneg yn unig)
Cadw Brîff Her ar lefel Uwch ar gael. Adnoddau ar gael ar y wefan.
Sgiliau Ymchwil Prifysgol Caerdydd Wedi’i gynllunio i gynorthwyo myfyrwyr i ymchwilio eu Prosiect Unigol, ond gall hefyd helpu gyda sgiliau ymchwil, asesu ffynonellau a meddwl yn feirniadol ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang, yn arbennig yn CA5. 
Chwarae Teg Sefydliad sy’n hyrwyddo menywod mewn busnes a byd gwaith. Gallai papurau ymchwil fod o gymorth ar gyfer gwaith ymchwil ar faterion y ddau ryw.
CITB Briffiau Heriau CA4 ar Dai Cynaliadwy a Chyflogaeth.
Centre for Alternative Technology Mae’r Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) yn ganolfan addysg ac ymwelwyr ar gynaliadwyedd a byw’n wyrdd. Mae adran gwasanaeth gwybodaeth CAT ar gael ar eu gwefan, gyda nifer fawr o adnoddau ar gyfer agweddau ar dechnoleg amgen a byw’n gynaliadwy. Dolenni yn adran archifau CAT i archif Llyfrgell Genedlaethol Cymru. (Saesneg yn unig)
Cyngor Addysg Mewn Dinasyddiaeth Fyd-eang Gweithdai a sgyrsiau ar Ddinasyddiaeth Fyd-eang ar gael. Ceir hefyd adnoddau am ddim i’w lawrlwytho, ar bynciau sy’n cynnwys diarfogi niwclear, cydraddoldeb rhwng y rhywiau a hawliau plant.
Cymunedau Digidol Cymru Sefydliad a ariennir gan y Llywodraeth  sydd â’r nod o gynyddu mynediad i’r rhyngrwyd a’r defnydd a wneir ohoni. Maen nhw wedi ysgrifennu Her y Gymuned ar lefel Uwch ar gyfer CBAC.
Dŵr Cymru Briffiau Heriau ar gael ar gyfer CA4 a Dinasyddiaeth Fyd-eang ar lefel Uwch. Pecynnau Addysgu a dysgu ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gael o’r wefan
Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd Mae sawl cynllun gwers CA4 ar gael ar ei wefan. (Saesneg yn unig)
Archifau Morgannwg Casgliad mawr o ddogfennau yn ymwneud â De Cymru. Dull ymchwilio ardderchog ar gyfer problemau lleol neu ar gyfer y prosiect unigol.
Global Citizen.org Ystod eang o wybodaeth ar faterion byd-eang. (Saesneg yn unig)
Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru Adnoddau a chymorth i ysgolion ar gyfer dysgu byd-eang.
GOT (Getting on Together - extremism) Adnoddau ar eithafiaeth. Brîff Her a phecyn adnoddau wedi eu cymeradwyo gan CBAC (Saesneg yn unig)
Llyfrgelloedd Cymru Mynediad ar-lein i lyfrau’r llyfrgell. Dull ymchwilio posibl ar gyfer myfyrwyr.
Cynulliad Cenedlaethol Cymru Adnoddau Adnoddau dysgu a phecynnau ffynonellau ar Gordewdra a’r Dreth Siwgr. Ystod o wybodaeth ar faterion byd-eang eraill gan gynnwys Iechyd.  Rhai adnoddau sy’n addas ar gyfer ymchwilio’r prosiect.
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Mae’n darparu gweithdai ac adnoddau i athrawon
Cyfoeth Naturiol Cymru Dewisiadau o Friffiau Heriau wedi eu cymeradwyo ar gyfer CA4 a CA5. Mae adnoddau addysgu cynorthwyol ar y wefan.
Oxfam Dewis o adnoddau ar dlodi a hawliau plant (Saesneg yn unig)
Planet Magazine Cylchgrawn sy’n canolbwyntio ar Gymru a’i chyd-destun rhyngwladol. Ceir rhai adnoddau am ddim o’i wefan. Mae’r cylchgrawn ar gael wrth danysgrifio. (Saesneg yn unig)
Sustrans Adnoddau ar Frîff Her Byw’n gynaliadwy CA4.
Tidal Lagoon Bae Abertawe Her Dinasyddiaeth Fyd-eang CA4 wedi’i chymeradwyo gan CBAC. Adnoddau ar gael ar y wefan i gynorthwyo addysgu.
Achub y Plant Adnoddau a chyhoeddiadau ar-lein ar amrywiaeth o faterion rhyngwladol.(Saesneg yn unig)
Shelter Cymru Ymchwil ar-lein ar ddigartrefedd/tai/ymddygiad gwrthgymdeithasol. Sgroliwch i lawr y dudalen ar gyfer dolenni i weld eu papurau ymchwil.
True Tube Adnoddau ar gyfer pynciau yn ymwneud ag ABGI/AG/Dinasyddiaeth Fyd-eang. (Saesneg yn unig)
Y Comisiwn Coedwigaeth Ystadegau a gwaith ymchwil ar goetiroedd, coedwigaeth a hamdden. (Saesneg yn unig)
Senedd y DU Adnoddau addysgol/cynlluniau gwersi ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys etholiadau a chydraddoldeb ac amrywiaeth. (Saesneg yn unig)
Whizz Kids Gwybodaeth amrywiol ar faterion anableddau.
 
Menter a Chyflogadwyedd
 
Barclays Life Skills Adnoddau gwersi a gwybodaeth ar gyfer addysgu sgiliau menter a busnes. Gall gwirfoddolwyr ymweld ag ysgolion hefyd. (Saesneg yn unig)
Syniadau Mawr Cymru Mae dolen ar y wefan i archwiliad sgiliau Catalyddion Mentro ar sgiliau mentergarwch. Mae Syniadau Mawr Cymru ar gael ar gyfer sgyrsiau/gweithdai ar Fenter ac Entrepreneuriaeth. 
Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Brîff Her ar lefel Uwch wedi’i gymeradwyo gan CBAC
EESW (Cynllun Addysg Beirianneg Cymru) Brîff Her Uwch wedi’i gymeradwyo gan CBAC
FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad) Brîff Her Uwch wedi’i gymeradwyo gan CBAC
Tŷ Gobaith Brîff Her wedi’i gymeradwyo gan CBAC. Gallai’r gweithgaredd Ffau’r Dreigiau gefnogi datblygiad sgiliau disgyblion.
Y Swyddfa Eiddo Deallusol Brîff Her ar lefel Uwch wedi’i gymeradwyo gan CBAC (Saesneg yn unig)
Amgueddfa Werin Cymru Her Menter Fach ac adnoddau addysgu.
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Brîff Her ar lefel Uwch wedi’i gymeradwyo gan CBAC
Ysbyty Felindre Mae’r tîm codi arian wedi cefnogi rhai ysgolion yn y maes Mentro
Visit Wales Brîff Her wedi’i gymeradwyo gan CBAC.
 
Her Cymuned
 
Y Gymdeithas Alzheimer Briffiau Her ar gael ar gyfer y gymuned a Menter ac Entrepreneuriaeth. Adnoddau ar gyfer myfyrwyr ac athrawon ar y wefan.
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Briffiau Heriau ar gyfer y Gymuned, Dinasyddiaeth Fyd-eang a Menter ac Entrepreneuriaeth ar gael. Ymweliadau a chymorth hefyd ar gael.
Cadw. Brîff Her Cadw ar gael. Adnoddau ‘Diwrnod Meddiannu Cymru’ ar gael o’r wefan.
Comisiynydd Plant Cymru Brîff Her ac adnoddau ar gael ar gyfer hawliau plant.  Cynllun Cenhadon Myfyrwyr.
Cymorth Cristnogol Cyfleoedd i godi arian.(Saesneg yn unig)
Cymunedau Digidol Cymru Briffiau Her ar gael ar gyfer CA4 a CA5.  Mae adnoddau i gefnogi myfyrwyr i gwblhau’r her ar gael ar y wefan.
Rhaglen Arweinwyr Ifanc Dug Caeredin Brîff Her Dug Caeredin ar gael gan CBAC. (ffurflenni ar gael yn Gymraeg)
Film Club Ceir ffilmiau am ddim er mwyn galluogi myfyrwyr i redeg clybiau ffilmiau. (Saesneg yn unig)
First Give Rhaglen o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y gymuned gyda gwobr ariannol ar gael i bob ysgol sy’n cymryd rhan. (Saesneg yn unig)
Headsmart Brîff Her ar gael ar gyfer CA5.
Hybu: Pobl Ifanc Cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol ar gael.
Macmillan Briffiau Her ar CA4 a CA5 wedi eu cymeradwyo gan CBAC. Ceir rhai adnoddau ar gyfer ysgolion ar-lein ac ar gyfer eu harchebu. (Saesneg yn unig)
Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar Brîff Her ac adnoddau cynorthwyol ar gael i hyfforddi myfyrwyr i sillafu â bysedd.
Amgueddfa Lechi Cymru Adnoddau Her y Gymuned ar gyfer y rhai ôl-16.
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Mae’n darparu gweithdai ac adnoddau i athrawon. Mae prosiect Cynefin yn rhan o’r her ar gyfer CA5.
Cyfoeth Naturiol Cymru Amrywiaeth o Friffiau Her CA4 a CA5 wedi eu cymeradwyo. Mae adnoddau addysgu cynorthwyol ar gael ar y wefan.
Network Rail Brîff Her ac adnoddau ar gael ar gyfer diogelwch rheilffyrdd. (Saesneg yn unig)
Swyddogion Cymuned Ysgol yr Heddlu Brîff Her wedi’i gymeradwyo ar gyfer CA4. Adnoddau ar gael yn ‘schoolbeat.org/cy’
Arweinyddion Chwaraeon Briffiau Her gan CBAC ar gael. Mae Arweinyddion Chwaraeon yn cynnig hyfforddiant a gweithdai i ysgolion. (Saesneg yn unig)
Chwaraeon Cymru Briffiau Her CA4 a CA5 wedi eu cymeradwyo gan CBAC. Ceir rhai adnoddau ar gael ar eu gwefan i gynorthwyo myfyrwyr.
Tenovus Brîff Her ar gael.
The WE movement Adnoddau/Gwasanaethau ysgol ac ymweliadau
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Mae’n rhestru sefydliadau gwirfoddol ac elusennau yng Nghymru ac yn rhoi dolenni i’w gwefannau unigol.
Whizz Kids Cyfleoedd i weithio yn y gymuned a chodi arian.
 
Prosiect Unigol
 
British Newspaper archive Archif o bapurau newydd ar gael. Mae’n ofynnol cofrestru. (Saesneg yn unig)
Cymorth Cwricwlwm Prifysgol Caerdydd Adnoddau a chymorth ar gyfer cyfeirnodi (Saesneg yn unig)
citethisforme Mae’n eich galluogi i roi ar gadw gwefan yr ydych chi wedi ymweld â hi, yn ogystal â rhoi’r holl wybodaeth yn y drefn gywir. (Saesneg yn unig)
Yr Archifau Gwladol Amrywiaeth o ddeunyddiau adnoddau a ffynonellau. (Saesneg yn unig)
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Amrywiaeth o archifau o gylchgronau a phapurau newydd ar gael i’w hymchwilio.
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol O gymorth ar gyfer data eilaidd ar amrywiaeth o feysydd pynciau.
Adnoddau Bagloriaeth Cymru Gan Brifysgol Caerdydd. Wedi’i gynllunio i gynorthwyo myfyrwyr wrth ymchwilio’r prosiect unigol, ond hefyd o gymorth ar gyfer sgiliau ymchwil, asesu ffynonellau a meddwl yn feirniadol ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang, yn arbennig ar gyfer CA5. 

 
D.S.: Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr nac yn gyfan. Sefydliadau yw’r rhain y mae ysgolion sy’n darparu Tystysgrif Her Sgiliau wedi eu canfod yn ddefnyddiol. Nid yw’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn argymell nac yn cymeradwyo yr un ohonynt.


Newyddion Diweddaraf
Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Y Rhaglen Athrawon Gra...
Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yn...
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1