Home  >  CPCP

Y CYMHWYSTER PROFFESIYNOL CENEDLAETHOL AR GYFER PRIFATHRAWIAETH (CPCP)


Dylid dychwelyd ceisiadau ar gyfer CPCP 2019-20 i'r Consortiwm erbyn 1pm ar 16/09/2019


Dyddiadau'r Sesiynau Briffio


Er mwyn sicrhau bod ymarferwyr yn gwbl wybodus, cynhelir nifer o sesiynau briffio ledled Cymru, ac argymhellir y dylai pob ymarferydd sy'n ystyried ymgeisio fod yn bresennol. Lle’n bosib, argymhellir y dylai Penaethiaid fynychu gyda’r darpar ymgeisydd.

Mae'r CPCP yn rhaglen genedlaethol ac, o'r herwydd, bydd pob un o'r sesiynau briffio yn darparu'r un wybodaeth; felly, gallwch fynd i'r sesiwn sydd fwyaf cyfleus o ran amser a lleoliad. Nid oes angen cofrestru ymlaen llaw. 

Isod, dangosir manylion yr holl sesiynau briffio ledled Cymru:
Cynhelir pob sesiwn friffio rhwng 4yp a 5yp
 

Ysgol U. Llanwern, Casnewydd, NP18 2YE EAS & CSC 07/05/2019
Canolfan Griffith Jones, Heol yr Orsaf, Sanclêr, SA33 4BT ERW 07/05/2019
CAB Felin-fach, Llanbedr Pont Steffan SA48 8AG ERW 09/05/2019
Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru Caernarfon, Gwynedd LL55 1UE GwE 13/05/2019
Holiday Inn, Gogledd yr M4, Tongwynlais, Caerdydd CF15 7AD CSC 14/05/2019
Holiday Inn Westbound A55, CH7 6HB GwE 14/05/2019
Gwesty'r Village, Heol Langdon, Abertawe SA1 8QY ERW 16/05/2019
Ysgol U. Y Drenewydd, Heol Dolfor, Y Drenewydd SY16 1JE ERW 20/05/2019
Y Pant, Ysgol Gyfun y Pant, Heol y Bont-faen, Tonysguboriau, Pont-y-clun, Rhondda Cynon Taf CF72 8YQ CSC 21/05/2019Y CYMHWYSTER PROFFESIYNOL CENEDLAETHOL AR GYFER PRIFATHRAWIAETH (CPCP) 2019-20

Mae'r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) yn orfodol ar gyfer pob athro sy'n symud i'w swydd Pennaeth gyntaf yng Nghymru. 

A ddylwn ymgeisio am y CPCP? 

Mae'r CPCP yn benodol ar gyfer ymarferwyr sy'n ceisio am swydd Pennaeth fel eu swydd nesaf. Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y CPCP, rhaid bod yr ymgeiswyr: 

yn athrawon cymwysedig sydd wedi cofrestru fel athrawon gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru; 
yn ymarferwyr sydd â phrofiad addas ac sy'n bwriadu bod yn Benaethiaid yn y dyfodol agos. Bod yn Brifathro yw'r cam nesaf yn eu gyrfa (nid yw Penaethiaid dros dro nad ydynt yn dymuno cael swydd Pennaeth barhaol yn gymwys i gymryd rhan); 
wedi cyrraedd cam yn eu gyrfa lle gallant ddarparu tystiolaeth gref i arddangos profiad sylweddol o arweinyddiaeth ar lefel ysgol gyfan, yn ogystal â chyrhaeddiad yn unol â'r Safonau Arweinyddiaeth Ffurfiol (y Safonau Proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth)
yn barod i rannu dysgu a datblygiad â swyddogion cymorth a chyd-weithwyr eraill, gan gynnwys enghreifftiau ac astudiaethau achos o'r profiadau a gafwyd yn ystod eu gyrfa ac sydd wedi eu paratoi ar gyfer prifathrawiaeth. 

Gwneud cais

Dylech drafod eich cais a'ch Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (ASA) gyda'ch Pennaeth, a fydd, o bosib, am ei drafod â'r Ymgynghorydd Her.
Os ydych wedi cael cytundeb eich Pennaeth, bydd yn llenwi ac yn llofnodi'r cais ac yn ei ddychwelyd atoch.
Rhaid i chi anfon eich cais a’r ASA wedi ei gwblhau at y Consortiwm cyn 1pm ar 16/09/2019. Bydd y Consortiwm yn trefnu i'r Swyddog Ardystio ystyried y cais a gwneud argymhelliad. 
Rhaid cyflwyno ceisiadau i'ch Consortiwm lleol:
 

CSC csc_npqh@rctcbc.gov.uk 01443 281411
EAS Business.Support@sewaleseas.org.uk 01443 864963
ERW cpcp@erw.org.uk 01267 245637
GwE cpcp@gwegogledd.cymru 01286 679976


Amserlen
 

Cyflwyno ffurflen gais ac ASA erbyn 1pm 16/09/2019
Swyddog Ardystio i ddychwelyd y cais 23/09/2019
Hysbysu’r ymgeisydd o’r canlyniad ac enw’r Hyfforddwr Arweinyddiaeth 26/09/2019
Diwrnod 1. Diwrnod Datblygu CPCP Cenedlaethol (pob ymgeisydd) Gogledd Cymru 15/10/2019
Diwrnod 2. Arddulliau Arwain (Caerdydd) 19/11/2019
Diwrnod 2. Arddulliau Arwain (Abertawe) 20/11/2019
Diwrnod 2. Arddulliau Arwain (Llandudno) 26/11/2019
Cefnogaeth ar gael o 14/10/2019
Cyflwyno Deunyddiau Asesu Ymgeiswyr 1pm 17/01/2020
Canolfan Asesu   03/02/20 - 14/02/20
Hysbysu'r ymgeiswyr o'r canlyniadau (anfon y llythyrau) 04/03/2020
Dyddiad cau ar gyfer apelio 02/04/2020
Diwrnod Datblygu a Dathlu CPCP Cenedlaethol Mai 2020Rhagor o wybodaeth 

Darperir rhagor o wybodaeth, templedi a ffurflenni cais isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr uchod, cysylltwch â'ch Cydlynydd Rhanbarthol:
 

 
Consortiwm
Cydlynydd Rhanbarthol Manylion Cyswllt
CSC Jendy Hillier Jendy.h.hillier@cscjes.org.uk
01443 827555
EAS Peter Jenkins peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
07904 644749
ERW Tom Fanning tom.fanning@erw.org.uk
01267 245637
GwE Rhys Williams / Ann Grenet cpcp@gwegogledd.cymru
01286 685044


 


Cyhoeddiadau ac Adnoddau
Edrych ar a lawrlwytho ein cyhoeddiadau ac adnoddau diweddaraf


Newyddion Diweddaraf
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Awst 2019: Canlyniadau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1