Home  >  CPCP

CPCP


Rhybudd Ymlaen Llaw - Cadw’r dydd yn rhydd
Os bydd ymgeisydd yn llwyddiannus i gael ei ardystio ar gyfer rhaglen asesu CPCP eleni, bydd angen mynychu’r Diwrnod Datblygu Cenedlaethol ddydd Mawrth 6ed Tachwedd yng ngwesty’r Marriott, Abertawe. Darperir llety dros nos ar y noson cyn y diwrnod datblygu. 
 

Yn unol â Rheoliadau Cymwysterau a Chofrestru Penaethiaid (Cymru), mae'n orfodol i bob ymarferydd sy'n symud i'w swydd brifathrawiaeth barhaol gyntaf yng Nghymru i ennill y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) cyn dechrau gwasanaethu yn y swydd newydd.

Trosolwg o’r broses CPCP

 
Yn gryno, bydd y broses ar gyfer ymgeiswyr yn cynnwys y canlynol: 
 
  • cyfarfodydd ymgynghori gyda'u pennaeth a pharatoi ei Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol (AAU)
  • cwblhau ffurflen gais gychwynnol, y mae'n rhaid ei lofnodi, gan y pennaeth a'r ymgynghorydd her ac yna’i gymeradwyo gan y prif ymgynghorydd her ar gyfer eu Hawdurdod Lleol.  Bydd hyn yn cael ei gyflwyno gan yr ymgeisydd ynghyd â'u AAU wedi’i gwblhau;
  • Bydd ymgeiswyr a ddewiswyd trwy'r broses hon yn cael swyddog cymorth wedi'i neilltuo iddynt, o'u hardal Consortiwm rhanbarthol a bydd angen iddynt fynychu uchafswm o 2 sesiwn cymorth;
  • gweithio â swyddog cefnogi penodol o ardal eu Consortiwm Rhanbarthol;
  • mynychu o leiaf 4 o ddiwrnodau datblygu;
  • mynychu'r Ganolfan Asesu.

Meini prawf ymgeisydd

 
Mae’r CPCP yn benodol ar gyfer ymarferwyr sydd wrthi’n ceisio prifathrawiaeth fel eu swydd nesaf. Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y CPCP, rhaid i ymgeiswyr fod:
 
  • Yn athrawon cymwys, wedi’u cofrestru gyda Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru;
  • Yn ymarferwyr profiadol addas sy’n bwriadu ar ddod yn benaethiaid mewn swydd yn y dyfodol agos iawn (nid yw penaethiaid dros dro nad ydynt yn anelu am swydd brifathrawiaeth barhaol yn gymwys i gymryd rhan);
  • Mewn cyfnod yn eu gyrfa lle maent yn gallu darparu tystiolaeth gref i ddangos profiad sylweddol o arweinyddiaeth ar lefel ysgol gyfan a chymhwysedd yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth;
  • Yn barod i rannu dysgu a datblygiad gyda swyddogion cymorth ac ymgeiswyr eraill, gan gynnwys enghreifftiau ac astudiaethau achos o’r profiadau yn ystod eu gyrfa sydd wedi’u paratoi ar gyfer prifathrawiaeth.

 

Cysylltwch â’ch Cydlynydd Rhanbarthol gydag unrhyw ymholiadau

Consortiwm Cydlynydd Rhanbarthol Manylion Cyswllt
CSC Jendy Hillier Jendy.h.hillier@cscjes.org.uk
01443 827555
EAS Peter Jenkins peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
07904644749
ERW Tom Fanning tom.fanning@erw.org.uk
07740434169
GwE Ann Grenet anngrenet@gwegogledd.cymru
01286 675044
 


Cyhoeddiadau ac Adnoddau
Edrych ar a lawrlwytho ein cyhoeddiadau ac adnoddau diweddaraf


Newyddion Diweddaraf
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Datganiad Categoreiddi...
“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i dd...
#CwricwlwmiGymru
#CwricwlwmiGymru
“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw cod...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1