Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru


Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.
 
Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.
 
Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

EASLearningNetworkC.jpg FollowUpReport_6924_18-09-2017.jpg WG.jpg
GCA Arlwy Dysgu Proffesiynol
2017-18 
Ysgolion y Rhwydwaith Dysgu ac
Ysgolion Arloesi 2017-18

Mesur perfformiad
ysgolion Cymru: gwerthoedd
cyfraniadol cymwysterau
a Cymwysterau yng
Nghymru: canllawiau i
ddefnyddwyr ar wybodaeth
am berfformiad
gan Lywodraeth Cymru 

Adroddiadau Thematig Estyn (dolenni allanol)
ANG
Asesu
Bagloriaeth Cymru
Cefnogaeth a Hyfforddiant i Lywodraethwyr
Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgwyr
CPCP
Cymraeg
Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
Deallusrwydd Dysgu
Dolenni Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gyfer Ysgolion
Dysgu yn yr 21ain Ganrif
Fframwaith Ymyrraeth / Categoreiddio Cenedlaethol
Grant Amddifadedd Disgyblion
Gwyddoniaeth
Ieithoedd Tramor Modern
Llythrennedd
Rhifedd
Rhwydwaith Seren
Y Chweched Dosbarth
Y Cyfnod Sylfaen
Y System Hunan-wella
Ysgolion Arloesi'r Cwricwlwm
Ysgolion Arloesi'r Fargen Newydd
Ysgolion Creadigol Arweiniol
Newyddion Diweddaraf
Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol
Cynadleddau rhanbartho...
Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfe...
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18
Cyhoeddi categorï...
Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1