Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru


Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.
 
Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.
 
Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

EAS-Business-Plan-2018-21-Final.jpg Eng-Professional-Learning-Offer-201819-(v1).jpg Learning-Network-Schools-201819-List-(Final).jpg FollowUpReport_6924_18-09-2017.jpg    
Cynllun Busnes
y GCA (2018-2021)
Arlwy Dysgu Proffesiynol
y GCA 2018-19
Ysgolion
Rhwydwaith
Dysgu
2018/19
Estyn GCA 
Hydref 2017
 
 

Adroddiadau Thematig Estyn (dolenni allanol)
ANG
Asesu
Bagloriaeth Cymru
Cefnogaeth a Hyfforddiant i Lywodraethwyr
Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgwyr
CPCP
Cymraeg
Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
Deallusrwydd Dysgu
Dolenni Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gyfer Ysgolion
Dysgu yn yr 21ain Ganrif
Fframwaith Ymyrraeth / Categoreiddio Cenedlaethol
Grant Amddifadedd Disgyblion
Gwyddoniaeth
Ieithoedd Tramor Modern
Llythrennedd
Rhifedd
Rhwydwaith Seren
Y Cyfnod Sylfaen
Y System Hunan-wella
Ysgolion Arloesi'r Cwricwlwm
Ysgolion Arloesi'r Fargen Newydd
Ysgolion Creadigol Arweiniol
Newyddion Diweddaraf
Academi Newydd yn cymeradwyo Consortia Addysg Cymru i gyflwyno’r Rh...
Academi Newydd yn cyme...
Mae diwrnod cenedlaethol y Rhaglen Datblygu Pen...
Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Da...
Awst 2018: Canlyniadau...
Hoffai'r GCA longyfarch dysgwyr am eu cyrha...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1