Home  >  Terms and Conditions

Cylch Gorchwyl

 
Mae'r polisi hwn yn sefydlu sut yr ydym yn ymdrin â'r wybodaeth a ddysgwn amdanoch pan fyddwch yn ymweld â'n safle. Mae GCA DPP Ar-lein yn dilyn yr egwyddorion a nodir yn y canllawiau Arfer Da Diogelu Data gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (www.ico.gov.uk).
 
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'i aelodau AALl yn dal a phrosesu data personol yn unol â'r holl ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud â diogelu data ac yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data 1998.
 

Casglu Data

 
Gallwch bori drwy'r wefan Datblygiad Proffesiynol heb ddatgelu unrhyw wybodaeth amdanoch eich hun. Dim ond pan fyddwch yn llenwi ffurflen sy'n gofyn am wybodaeth bersonol (h.y. yr Adeiladwr Cwricwlwm Vitae) neu yn anfon e-bost at y Gwasanaeth Cyflawni Addysg y gellid eich adnabod. Wrth gwblhau ffurflenni efallai y gofynnir i chi am wybodaeth megis eich enw, sefydliad, ebost ayyb.
 
Sut mae'r GCA yn defnyddio'r wybodaeth:
 
Er mwyn cadw lle i chi ar ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol
Er mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau sydd i ddod y gallech fod â diddordeb ynddynt
I gynhyrchu anfonebau a/neu gofnodion dyddlyfr ar gyfer ffioedd/taliadau digwyddiadau
Er mwyn hysbysu'r Rheolwr Digwyddiadau am unrhyw ofynion neu gymorth arbennig bydd arnoch angen
I boblogi'r cyfrif defnyddwyr gyda gwybodaeth sy'n berthnasol i'r defnyddiwr.
 

Ein defnydd o gwcis

 
ASP.NET_SessionId - Yn cadw ID sesiwn y defnyddiwr am resymau diogelwch.
CMSPreferredUICulture - Yn storio'r diwylliant rhyngwyneb defnyddiwr a ffefrir.
CMSCurrentTheme - Yn storio enw'r thema weledol gyfredol i ddarparu dyluniad priodol i'r ffenestri deialog.
 
Golygyddion - Unwaith y bydd y defnyddiwr yn mewngofnodi
CMSPreferredUICulture - Yn storio'r diwylliant rhyngwyneb defnyddiwr a ffefrir.
CMSCookieLevel - Yn dynodi pa gwcis a ganiateir gan yr ymwelydd.
ASPXFORMSAUTH - yn storio tocyn dilysu wedi'i amgryptio y defnyddiwr wrth ddefnyddio dilysu ffurflenni.
CMSSplitMode - Yn cofio cyflwr modd gwylio-hollt y fersiwn iaith wrth olygu gwefannau amlieithog.
CMSViewMode - Yn storio modd gwylio cyfredol y defnyddiwr (Golygu, Rhagolwg, Dylunio, ac ati).

Dadansoddeg Google
 
Diben Enw yn Dod i Ben
_utma Am fwy o wybodaeth, gweler Polisi Preifatrwydd Dadansoddeg Google. Gallech ddewis i optio allan o Ddadansoddeg Google 2 flynedd
_utmb Am fwy o wybodaeth, gweler Polisi Preifatrwydd Dadansoddeg Google. Gallech ddewis i optio allan o Ddadansoddeg Google 30 munud
_utmc Am fwy o wybodaeth, gweler Polisi Preifatrwydd Dadansoddeg Google. Gallech ddewis i optio allan o Ddadansoddeg Google. Pan fyddwch yn cau eich porwr
_utmz Am fwy o wybodaeth, gweler Polisi Preifatrwydd Dadansoddeg Google. Gallech ddewis i optio allan o Ddadansoddeg Google 6 mis
 
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, o ble mae ymwelwyr wedi dod i'r safle a'r tudalennau maent wedi ymweld â hwy.
 
Os nad ydych am i'ch porwr dderbyn cwcis, gallwch droi i ffwrdd yr opsiwn derbyn cwcis yng ngosodiadau'r porwr. Noder: Drwy wneud hyn, efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan, nodweddion, a gwybodaeth yn gweithredu neu arddangos yn gywir.
 

Adeiladwr CV / Proffil Personol

 
Ni fydd staff y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn cael mynediad i unrhyw wybodaeth sydd wedi'i storio mewn CV neu broffil personol DPP Ar-lein. Bydd unrhyw wybodaeth a gedwir yn yr Adeiladwr CV yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd ar gael i weinyddwyr GCA heb ganiatâd penodol y defnyddiwr. Noder bod rhai meysydd o fewn yr Adeiladwr yn ddewisol tra bod eraill yn orfodol (a nodir gyda seren goch).
 

Diogelwch

 
Rydym yn bwriadu amddiffyn ansawdd a chywirdeb eich gwybodaeth bersonol. Rydym wedi gweithredu technolegau a pholisïau diogelwch i ddiogelu data personol ein defnyddwyr sydd wedi ei storio rhag mynediad anawdurdodedig, defnydd amhriodol, newid, dinistrio anghyfreithlon neu ddamweiniol a cholli damweiniol. Byddwn yn parhau i wella ein gweithdrefnau diogelwch, wrth i dechnoleg newydd ddod ar gael. Mae angen i'r gweithwyr a phrosesyddion y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'r AALl sy'n aelodau, sydd â mynediad i ddata personol barchu preifatrwydd ein hymwelwyr a chyfrinachedd eu data personol.
 

Hysbysiadau o Newid

 
Wrth i ni greu gwasanaethau newydd a allai greu angen i addasu'r datganiad preifatrwydd hwn, byddwn yn tynnu sylw at newidiadau o'r fath ar hafan y safle We. Byddwch hefyd yn gallu dod o hyd i'r datganiad Polisi Preifatrwydd blaenorol.
 

Rhannu a datgelu gwybodaeth

 
Ni fydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg na'r AALlau sy'n aelodau, yn datgelu, gwerthu neu rentu eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy i unrhyw un, neu ddefnyddio'r data at unrhyw ddiben arall anghydnaws â'r diben y casglwyd y wybodaeth ar ei gyfer yn wreiddiol. Mae'r AALlau o fewn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn cadw'r hawl i rannu eich gwybodaeth gydag AALlau eraill o fewn y Consortiwm os oes angen. Ni fydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'i AALlau sy'n aelodau yn rhannu eich gwybodaeth gyda 3ydd partïon neu sefydliadau eraill y tu allan i'r Consortiwm. Cais am wybodaeth bersonol. Dylai cais i weld unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir gan y Consortiwm gael ei wneud yn y lle cyntaf i AALl y defnyddiwr. Gellir hefyd cysylltu â gweinyddwr y GCA drwy business.support@sewaleseas.org.uk.
 

Cwestiynau neu awgrymiadau

 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau am y datganiad hwn neu os oes gennych unrhyw bryderon am brosesu eich data personol gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a/neu ei AALlau sy'n aelodau, anfonwch e-bost at business.support@sewaleseas.org.uk neu cysylltwch â:- Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru, Adeiladau Cambrian, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FL.
 

Manylion cyswllt

Drwy'r Post
Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg
Tîm Cymorth Busnes
Ysgol Uwchradd Llanwern
Heol Hartridge Farm
Casnewydd
NP18 2YE
Drwy Ebost
Dros y ffôn
01633 415470
Drwy law
Tîm Cymorth Busnes, Ysgol Uwchradd Llanwern
Oriau Agor
Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 4.30pm

Chwilio Digwyddiadau
<Tachwedd 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
123
45 910
1617
222324
25 27 2930
Newyddion Diweddaraf
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Awst 2019: Canlyniadau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1