Home  >  Strwythur
Mae rôl yr Ymgynghorwyr Her wrth galon y gwasanaeth. Bydd yn monitro, herio a chefnogi timau arwain ysgolion i wella perfformiad a bydd yn rhan hollbwysig o lwyddiant y sefydliad.
 
Ymgynghorwyr Her o amryw gefndiroedd, yn cynnwys penaethiaid cyfredol, ymgynghorwyr, cyflogeion amser llawn a rhan amser.  Byddant yn defnyddio data fel sail i’w dull o gefnogi a herio arweinwyr ysgolion i wella.  Byddant yn cydweithio’n agos ag ystod o arbenigwyr mewn meysydd eraill a ddarperir gan y GCA, yn cynnwys:  
 
  • Llythrennedd,
  • Rhifedd,
  • Dysgu’r unfed ganrif ar hugain,
  • Y Cyfnod Sylfaen,
  • Datblygu a Chefnogi Llywodraethwyr
  • Datblygu’r Gweithlu,
  • Y Gwasanaeth Cynghori ar y Gymraeg,
  • Addysg 14-19  
  • CYSAG (Cyngor Ymgynghori Sefydlog ar Addysg Grefyddol).
 
Bydd yr Ymgynghhorwyr Her yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod pawb sy’n rhan o’r gwaith yn gweithredu’n unol â’r diben craidd a moesol.  Byddant yn galluogi gwelliant, monitro cyson, cefnogaeth a herio mewn ysgolion a chyrff llywodraethol ar bob lefel i sicrhau newidiadau a gwelliannau i’r system.
 
Bydd tîmadnoddau yn cefnogi’r GCA ym meysydd gwybodaeth ddysgu, rheoli cleientiaid, llywodraethu corfforaethol, datblygu gwasanaeth a rheoli swyddfa.
 
Newyddion Diweddaraf
Newidiadau i Fesurau Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 sy’n effe...
Newidiadau i Fesurau P...
Ar 16 Hydref, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet...
Datganiad i'r Wasg:  Adroddiad yn dilyn yr ymweliad monitro â Chons...
Datganiad i'r Wasg...
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn c...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1