Ein Gwerthoedd Craidd    

       
Mae ein gwerthoedd craidd yn arwain popeth rydym yn ei wneud yn ein harferion o ddydd i ddydd a’n rhyngweithio gyda’n partneriaid allweddol, y gymuned addysgol ehangach a’n cyflogeion.                                                    

Dyma ein gwerthoedd craidd
 
 Rhagoriaeth Rydym yn anelu at ragoriaeth mewn addysgu, dysgu, arweinyddiaeth ac ym mhopeth rydym yn ei wneud.                                  
 Arloesi   Rydym yn wynebu’r her o newid radical gyda dewrder, rheswm ac optimistiaeth.
 Integriti Rydym yn gweithredu’n onest ac yn dryloyw bob amser ac er budd gorau’r dysgwyr i gyd ledled ein rhanbarth.             
 Cydweithredu   Rydym yn gweithio mewn partneriaeth fel ein bod ni, gyda’n gilydd, yn gallu gwneud mwy o wahaniaeth.
 Atebolrwydd   Rydym yn gyfrifol gyda’n gilydd am ansawdd ein gwasanaeth ac am ganlyniadau disgyblion.
 

Ein Cenhadaeth 
 

Gan weithio gyda’n partneriaid allweddol, ein nod ni fydd trawsnewid y canlyniadau addysgol a’r cyfleoedd bywyd i bob dysgwr yn Ne Ddwyrain Cymru. Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfrwng y canlynol: 
Sicrhau profiadau dysgu llwyddiannus a lefel uchel o les, yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n wynebu’r heriau mwyaf.                       
Meithrin rhwydweithiau effeithiol o weithwyr proffesiynol, ledled y pum Awdurdod Lleol a thu hwnt, gan gydweithio i wella arweinyddiaeth, addysgu a dysgu, a;
Denu a chadw tîm o bobl eithriadol sy’n ymgorffori ein gwerthoedd craidd yn eu gwaith ac yn rhannu angerdd dros ragoriaeth.            
 

Ein Gweledigaeth 
 

Trawsnewid canlyniadau disgyblion; Creu gallu drwy rwydweithiau; Galluogi rhagoriaeth mewn addysgu ac arweinyddiaeth.
 

Adduned Dysgwyr y GCA

Lawrlwythwch ddogfen Adduned Dysgwyr y GCA yma.

Byddwn yn cefnogi eich ysgolion drwy weithio gyda nhw er mwyn sicrhau...
 
Arweinyddiaeth eich ysgol…
 
 • Mae arweinwyr yn eich ysgol  yn cefnogi arweinwyr eraill ac athrawon i’ch helpu chi i gael y profiad gorau
 • Mae arweinwyr yn eich ysgol yn cefnogi arweinwyr eraill ac athrawon fel y byddwch yn cael y canlyniadau gorau y gallwch eu cael
 • Mae arweinwyr yn eich ysgol yn gweithio gyda’i gilydd a gyda’ch teulu a’ch cymuned i roi’r cyfleoedd gorau i chi pan fyddwch yn gadael yr ysgol
 • Mae arweinwyr yn eich ysgol yn rhoi cyfle i chi roi adborth a safbwyntiau ynghylch bywyd yr ysgol
 
Cymwysterau ac arbenigedd eich athrawon…
 
 • Mae gennych addysgu da a rhagorol sy’n cymryd eich anghenion, eich diddordebau a’ch galluoedd i ystyriaeth
 • Mae athrawon yn gosod safonau uchel ac maent yn wybodus, yn gymwys ac â chymwysterau da yn eu pwnc a/neu gyfnod
 • Mae addysgu’n darparu cyfleoedd ym mhob un o’ch pynciau i wella eich sgiliau Saesneg, Mathemateg a digidol
 • Mae addysgu’n darparu cyfleoedd ar gyfer datblygu eich sgiliau ar draws ystod o sgiliau ehangach
 • Mae gwersi wedi’u cynllunio’n dda, yn ddifyr ac yn rhyngweithiol
 
Yr hyn y byddwch yn ei astudio…
 
 • Rydych yn cael rhaglen eang, gytbwys a pherthnasol o bynciau gyda chyfleoedd i ddefnyddio sgiliau mewn sefyllfaoedd gwirioneddol a fydd yn eich galluogi i fod yn greadigol ac yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd ac mewn gwaith
 • Mae gennych fynediad i brofiadau sy’n ehangu eich golwg o’r byd y tu allan i’r ysgol gan gynnwys diwylliant ac agweddau moesegol ac a fydd yn eich cynorthwyo i ddod yn ddinasyddion gwybodus yng Nghymru a’r byd
 • Rydych yn datblygu eich uchelgais a’ch hunanhyder ac yn codi eich dyheadau
 • Mae gennych fynediad i gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chwaraeon ac i hamddena a fydd yn cyfrannu at ffordd o fyw iach ac yn eich cynorthwyo i fyw bywyd llawn fel aelod gwerthfawr o gymdeithas
 • Rydych yn cael eich annog i chwarae rhan weithredol a chyfrifol yn yr ysgol ac yn y gymuned, gan ddysgu sgiliau newydd yn barhaus
 
Cyngor ac Arweiniad pan fyddwch yn gadael yr ysgol …
 
 • Mae gennych fynediad i arweiniad diduedd rhagorol wrth ddewis beth i’w ddysgu a pha gymwysterau i’w dilyn
 • Mae gennych fynediad i arweiniad a fydd yn eich cynorthwyo i benderfynu beth rydych eisiau ei wneud pan fyddwch yn gadael yr ysgol, beth bynnag fydd y llwybr a ddewiswch

Rhaglen Genedlaethol Datblygu Penaethiaid Dyheadol
Adroddiadau Thematig Estyn (dolenni allanol)
ANG
Asesu
Bagloriaeth Cymru
Cefnogaeth a Hyfforddiant i Lywodraethwyr
Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgwyr
CPCP
Cymraeg
Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
Deallusrwydd Dysgu
Digidol
Dolenni Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gyfer Ysgolion
Fframwaith Ymyrraeth / Categoreiddio Cenedlaethol
Grant Amddifadedd Disgyblion
Gwyddoniaeth
Ieithoedd Tramor Modern
Llythrennedd
Rhifedd
Rhwydwaith Seren
Y Cyfnod Sylfaen
Y System Hunan-wella
Ysgolion Arloesi'r Cwricwlwm
Ysgolion Arloesi'r Fargen Newydd
Ysgolion Creadigol Arweiniol
Newyddion Diweddaraf
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30.
Mae staff EAS yn cynna...
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni t...
Cyfle ar gael – Ymgynghorydd Her Partner (Uwchradd)
Cyfle ar gael – Ymgyng...
Fel rhan o’n gwaith, rydym ni’n def...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1