Home  >  Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd


Yr hyn mae'r polisi yn ei gwmpasu
 
Mae'r polisi hwn yn sefydlu sut yr ydym yn ymdrin â'r wybodaeth a ddysgwn amdanoch pan fyddwch yn ymweld â'n safle. Mae GCA DPP Ar-lein yn dilyn yr egwyddorion a nodir yn y canllawiau Arfer Da Diogelu Data gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (www.ico.gov.uk).
 
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'i aelodau AALl yn dal a phrosesu data personol yn unol â'r holl ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud â diogelu data ac yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data 1998.

Casglu Data
 
Gallwch bori drwy'r wefan Datblygiad Proffesiynol heb ddatgelu unrhyw wybodaeth amdanoch eich hun. Dim ond pan fyddwch yn llenwi ffurflen sy'n gofyn am wybodaeth bersonol (h.y. yr Adeiladwr Cwricwlwm Vitae) neu yn anfon e-bost at y Gwasanaeth Cyflawni Addysg y gellid eich adnabod. Wrth gwblhau ffurflenni efallai y gofynnir i chi am wybodaeth megis eich enw, sefydliad, ebost ayyb.
 
Sut mae'r GCA yn defnyddio'r wybodaeth:
 
Er mwyn cadw lle i chi ar ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol
Er mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau sydd i ddod y gallech fod â diddordeb ynddynt
I gynhyrchu anfonebau a/neu gofnodion dyddlyfr ar gyfer ffioedd/taliadau digwyddiadau
Er mwyn hysbysu'r Rheolwr Digwyddiadau am unrhyw ofynion neu gymorth arbennig bydd arnoch angen
I boblogi'r cyfrif defnyddwyr gyda gwybodaeth sy'n berthnasol i'r defnyddiwr.

Adeiladwr CV / Proffil Personol
 
Ni fydd staff y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn cael mynediad i unrhyw wybodaeth sydd wedi'i storio mewn CV neu broffil personol DPP Ar-lein. Bydd unrhyw wybodaeth a gedwir yn yr Adeiladwr CV yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd ar gael i weinyddwyr GCA heb ganiatâd penodol y defnyddiwr. Noder bod rhai meysydd o fewn yr Adeiladwr yn ddewisol tra bod eraill yn orfodol (a nodir gyda seren goch).

Diogelwch
 
Rydym yn bwriadu amddiffyn ansawdd a chywirdeb eich gwybodaeth bersonol. Rydym wedi gweithredu technolegau a pholisïau diogelwch i ddiogelu data personol ein defnyddwyr sydd wedi ei storio rhag mynediad anawdurdodedig, defnydd amhriodol, newid, dinistrio anghyfreithlon neu ddamweiniol a cholli damweiniol. Byddwn yn parhau i wella ein gweithdrefnau diogelwch, wrth i dechnoleg newydd ddod ar gael. Mae angen i'r gweithwyr a phrosesyddion y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'r AALl sy'n aelodau, sydd â mynediad i ddata personol barchu preifatrwydd ein hymwelwyr a chyfrinachedd eu data personol.

Hysbysiadau o Newid
 
Wrth i ni greu gwasanaethau newydd a allai greu angen i addasu'r datganiad preifatrwydd hwn, byddwn yn tynnu sylw at newidiadau o'r fath ar hafan y safle We. Byddwch hefyd yn gallu dod o hyd i'r datganiad Polisi Preifatrwydd blaenorol.

Rhannu a datgelu gwybodaeth
 
Ni fydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg na'r AALlau sy'n aelodau, yn datgelu, gwerthu neu rentu eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy i unrhyw un, neu ddefnyddio'r data at unrhyw ddiben arall anghydnaws â'r diben y casglwyd y wybodaeth ar ei gyfer yn wreiddiol. Mae'r AALlau o fewn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn cadw'r hawl i rannu eich gwybodaeth gydag AALlau eraill o fewn y Consortiwm os oes angen. Ni fydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'i AALlau sy'n aelodau yn rhannu eich gwybodaeth gyda 3ydd partïon neu sefydliadau eraill y tu allan i'r Consortiwm.

Cais am wybodaeth bersonol
 
Dylai cais i weld unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir gan y Consortiwm gael ei wneud yn y lle cyntaf i AALl y defnyddiwr. Gellir hefyd cysylltu â gweinyddwr y GCA drwy business.support@sewaleseas.org.uk.

Cwestiynau neu awgrymiadau
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau am y datganiad hwn neu os oes gennych unrhyw bryderon am brosesu eich data personol gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a/neu ei AALlau sy'n aelodau, anfonwch e-bost at business.support@sewaleseas.org.uk neu cysylltwch â:- Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru, Adeiladau Cambrian, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FL.

Manylion cyswllt:
 
Drwy'r Post
Gwasanaeth Cyflawni Addysg
Ysgol Uwchradd Llanwern
Heol Hartridge Farm
Casnewydd  
NP18 2YE
 
Drwy Ebost
 
Dros y ffôn
01633 415470
 
Drwy law
Gwasanaeth Cyflawni Addysg
Ysgol Uwchradd Llanwern
Heol Hartridge Farm
Casnewydd  
NP18 2YE
 
Oriau Agor
Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 4.30pm
Chwilio Digwyddiadau
<Mai 2018>
LlunMawMerIauGweSadSul
56
7 1213
1920
2627
28293031


 
 
 
 
 
 

Newyddion Diweddaraf
Diweddaru Polisïau Preifatrwydd
Diweddaru Polisïa...
Yng ngolau GDPR yn dod i rym yr wythnos hon, by...
Diwrnod Adolygu'r Cwmni y GCA - 21 Mai 2018
Diwrnod Adolygu'r ...
Mae'r GCA yn cynnal diwrnod adolygu'r&n...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1