Home  >  Newyddion > Academi Newydd yn cymeradwyo Consortia Addysg Cymru i gyflwyno’r Rhaglen Arweinyddiaeth Genedlaethol
Academi Newydd yn cymeradwyo Consortia Addysg Cymru i gyflwyno’r Rhaglen Arweinyddiaeth Genedlaethol Gyntaf i Ysgolion
Consortia-(1).jpg

CSC-Logo.jpg  EAS_logo_cmyk.png    ERW-Logo.jpg  GwE-Logo-Strapline.jpg


Academi Newydd yn cymeradwyo Consortia Addysg Cymru i gyflwyno’r Rhaglen Arweinyddiaeth Genedlaethol Gyntaf i Ysgolion.

  
Cyswllt y Wasg: Helen Richards helen.richards@sewaleseas.org.uk  Ffôn 07903 546 129
 
Mae diwrnod cenedlaethol y Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro a gynhelir yr wythnos hon ac sy’n cynnwys y siaradwr gwadd ysbrydoledig Syr John Jones, yn benllanw tymor o dorri tir newydd ar gyfer y consortia addysg. Dyma'r rhaglen datblygu arweinyddiaeth genedlaethol gyntaf o ganlyniad i gydweithio rhwng y pedwar consortiwm i gael dilysiad gan bartneriaid achredu Prifysgol Bangor a'r Athrofa (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), a'r rhaglen gyntaf i’w chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a sefydlwyd yn ddiweddar.
 
Nod y rhaglen datblygu arweinyddiaeth, sy'n rhan o bortffolio prosiect cenedlaethol y consortia, yw datblygu darpariaeth unffurf o safon uchel i ddarpar benaethiaid, i benaethiaid newydd a phenaethiaid profiadol o bob cwr o Gymru. Mae'r rhaglenni hyn mewn ymateb i amcan Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth Ein Cenedl, sef meithrin "arweinwyr ysbrydoledig sy'n cydweithio i godi safonau". Y Rhaglen i Benaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro yw’r cyntaf o’r rhaglenni hyn i’w chwblhau, ac fe’i cyflwynwyd ym mis Medi 2018.  
 
Nid cynghrair o'r consortia yn unig yw’r rhaglen; mae hefyd yn bartneriaeth go iawn ar draws y sbectrwm addysg, gyda phenaethiaid ledled Cymru yn mynychu gweithdai i helpu a chynghori gyda dylunio rhaglenni. Yn ogystal, cafodd y rhaglen ei hadolygu'n gynhwysfawr gan grwpiau strategol penaethiaid o bob cwr o Gymru a chyfarwyddwyr addysg awdurdodau lleol. Mae sefydliadau addysg uwch Yr Athrofa a Phrifysgol Bangor hefyd wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth ddatblygu a chyflwyno modiwlau a phrosesau gwerthuso.
 
Meddai noddwr rhaglenni consortia a Rheolwr Gyfarwyddwr EAS, Debbie Harteveld:
 

"Ni fu’r broses heb ei heriau, ond, yn y pen draw, bu'n gyffrous ac yn brofiad gwerth chweil gweithio’n agos gyda chyd-weithwyr ar y rhaglen datblygu arweinyddiaeth genedlaethol gyntaf sy’n wirioneddol gydweithredol. Dyma raglen gyntaf continwwm o raglenni datblygu arweinyddiaeth sy'n cynnig darpariaeth datblygu arweinyddiaeth o safon uchel i athrawon ar bob cam o’u gyrfa, waeth ble maent yn byw neu’n addysgu yng Nghymru.
 
Mae'r rhaglenni hyn yn rhoi cyfle i athrawon wella eu sgiliau arwain trwy gydol eu gyrfa. Yn ogystal, yn dilyn proses dendro, dechreuodd y consortia bartneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a’r Athrofa i achredu nid yn unig y rhaglen i Benaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro ond yr holl raglenni arweinyddiaeth sydd ar y gorwel, gan gynnig cyfle i athrawon a phenaethiaid gael achrediad a chymhwyster ffurfiol, yn amrywio o dystysgrif ôl-radd i uwch ddoethuriaeth. Gall aelodau’r cwrs hefyd geisio ennill credydau o weithgaredd dysgu yn y gwaith sy'n arwain at gymwysterau.
Ar ôl bron i ddwy flynedd o ymdrech ar y cyd, ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynwyd y rhaglen i Benaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ei chymeradwyo. Yn dilyn hynny, y rhaglen oedd y gyntaf, a’r unig un hyd yma, i ennill cymeradwyaeth -  cam arwyddocaol a chadarnhaol ymlaen i'r consortia ac i’r academi,  gydag adborth gan y panel yn nodi:
 
'Rhaglen gyffrous wedi'i datblygu'n dda ac sydd wedi gosod safon uchel ar gyfer gweithgarwch ardystio i’r dyfodol gan yr Academi. Teimlai'r panel ardystio bod y ddarpariaeth, a ddatblygwyd o raglenni rhanbarthol presennol, yn ysbrydoledig yn ei gweledigaeth ar gyfer penaethiaid newydd a phenaethiaid dros dro, ac yn cyd-fynd yn llawn â ffocws yr Academi ar arweinyddiaeth dysgu.'
 
Mae'r wythnos hon yn gwireddu cam cyntaf arall i’r consortia, sef y diwrnod cenedlaethol cyntaf i Benaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro, pan fydd 120 o aelodau yn ymgynnull yng Ngwesty'r Marriott, Abertawe am raglen wedi’i chynllunio’n ofalus i lywio ac ysbrydoli arweinwyr addysgol y dyfodol ac sy’n cynnwys gweithdai a siaradwyr.”

 
Dywedodd siaradwr gwadd y rhaglen a Phrif Weithredwr yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysg, Huw Foster Evans:
 

“Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn falch iawn o fod yn bresennol ar gyfer lansiad swyddogol y Rhaglen i Benaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro. Dyma’r rhaglen gyntaf i gael ei chymeradwyo gan yr Academi, a hoffem ddiolch yn fawr i bartneriaeth y pedwar rhanbarth ac i’r awdurdodau lleol a’r prifysgolion am eu gwaith.  Hyderwn yn fawr y bydd y rhaglen newydd hon yn cynnig ysbrydoliaeth a chefnogaeth i genhedlaeth newydd o benaethiaid, sy’n chwarae rhan mor allweddol wrth arwain dysgu ein plant a’n pobl ifanc.”

 
Am ragor o wybodaeth am raglenni datblygu arweinyddiaeth, cysylltwch â’r Arweinydd Strategol Trawsrhanbarthol, Rhys Howard Hughes: rhyshowardhughes@gwegogledd.cymru
 
 
 
DIWEDD
 
 
 
Editors’ Notes
 
Consortia
 
The education consortia are a partnership of the four regional consortia working together to deliver effective school improvement to every school on behalf of local authorities and Welsh Government.
 
·        Central South Consortium (Central South Wales): www.cscjes.org.uk
·        Education and Achievement Service (South East Wales): www.sewales.org.uk  
·        ERW (West Wales): www.erw.wales
·        GwE (North Wales): www.gwegogledd.cymru
 
National Academy for Educational Leadership (NAEL)
 
International research demonstrates that school leadership is second only to classroom teaching as an influence on pupil learning.  Evidence indicates that Wales needs to build leadership capacity if it is to enable learners to reach their potential. The OECD review (Improving Schools in Wales: An OECD Perspective 2014) suggested that there was a need to further develop leadership capital within Wales and strengthen leadership in schools and across the system to foster student performance.  
In July 2016,the Cabinet Secretary announced that a National Academy for Educational Leadership (NAEL) would be established as an arm’s length organisation separate from Welsh Government (WG) and that it would not be a deliverer of learning but would broker and quality assure a range of approved provision for the Welsh education system.  
The NAEL will be responsible for the strategic oversight and direction of leadership provision to meet the needs of the education system within Wales.  It will have a key role to ensure equity of access to high-quality leadership development by endorsing a range of leadership-development provision for all levels of educational leadership and commissioning provision where gaps are identified.  The NAEL will also be charged with developing system leadership across education, feeding into strategic workforce planning for leadership and acting as a conduit and focus for policy thinking, evidence gathering and research dissemination in regard to educational leadership.
Website: http://nael.cymru/
 
Sir John Jones
 
Knighted in 2003 for his services to education, Sir John worked most of his professional life in challenging schools across the North West of England, his last post being the headteacher of a large secondary school in Merseyside.

His achievements and reputation for straight talking, leadership and creativity led him to be invited onto various organizations, panels and think tanks including the National College for School Leadership, the DfES’ Leadership Development Unit, the Teacher Development Agency’s National Remodelling Unit and visiting posts with both Manchester and Liverpool Universities.

Chwilio Digwyddiadau
<Mehefin 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
12
89
1516
2223
29
Newyddion Diweddaraf
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Datganiad Categoreiddi...
“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i dd...
#CwricwlwmiGymru
#CwricwlwmiGymru
“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw cod...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1