Home  >  Newyddion > Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18
 
Categoreiddio Cenedlaethol
 
Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel briodol y cymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl angen, er mwyn sicrhau, mewn partneriaeth ag ysgolion ac awdurdodau lleol, y gallwn gyfeirio ein cymorth a'n hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol i sicrhau'r gwelliannau y mae eu hangen yn ein system ysgolion. Caiff cryfderau a meysydd ar gyfer gwelliant o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yr ysgol eu nodi trwy drafodaethau ag ysgolion trwy gydol y flwyddyn. Defnyddir y trafodaethau hyn wedyn i benderfynu ar y lefel fwyaf priodol o gymorth ar gyfer yr ysgol.
 
Mae'r pedwar rhanbarth wedi cynnal prosesau cymedroli a dilysu trwyadl i sicrhau bod y broses gategoreiddio yn cael ei gweithredu'n gyson ledled Cymru.
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich ysgol leol a'r system Categoreiddio
Ysgolion yma  http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=cy
 
Negeseuon Allweddol
 
•   Mae categoreiddio yn ein galluogi i weld lle mae angen i ni gyfeirio ein hadnoddau, a'r modd y gallwn gefnogi ysgolion i wella trwy weithio gydag eraill.
 
•   Mae categoreiddio yn ymwneud â nodi pa ysgolion sydd â'r angen mwyaf am gymorth; nid oes a wnelo categoreiddio â labelu neu greu tablau cynghrair.
 
•   Mae Llywodraeth Cymru wedi newid ychydig ar y system categoreiddio yn 2017-18 fel ei bod yn rhoi mwy o bwyslais ar asesiad yr ysgolion eu hunain (sef eu hunanarfarniad) o ansawdd eu haddysgu a'u dysgu, ynghyd â'u gallu i helpu ysgolion eraill i wella. Ar gyfer 2017-18, penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio mynd ati i wneud y gwaith cyfrifo, yn rhan o Gam 1, sy'n gosod ysgolion mewn grŵp safonau. Ni chyhoeddir grŵp safonau ar gyfer 2017-18. Fodd bynnag, bydd data ysgol yn parhau i gael eu rhannu â chonsortia rhanbarthol a'u defnyddio i lywio trafodaethau, yn rhan o gam 2 y broses. Bydd Cam 3 yn rhoi cod lliw i ysgolion ar gyfer lefel y cymorth y mae arnynt ei hangen, a bydd hwn yn parhau i gael ei gyhoeddi ar Fy Ysgol Leol. Bydd y llinellau amser a'r prosesau ar gyfer y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn aros yr un fath.
 
•   Mae hyn yn rhan o'r trefniadau pontio wrth i Lywodraeth Cymru symud ymlaen yn ei chenhadaeth i ddiwygio atebolrwydd o fewn y system addysg, a sicrhau bod ysgolion, a dysgwyr yn y pen draw, yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir i'w galluogi i wireddu eu potensial yn llawn.
 
Dywedodd Debbie Harteveld, Rheolwr Gyfarwyddwr y GCA:
 
“Fel rhanbarth rydym yn parhau i weithio'n agos gydag arweinwyr ysgol a llywodraethwyr i adeiladu gallu a datblygu cyfleoedd pellach i rwydweithio a rhannu arfer dda.  Rydym yn ymrwymedig o hyd, mewn partneriaeth â Phum Awdurdod Lleol De Ddwyrain Cymru i barhau i ddarparu cefnogaeth penodol ar gyfer ysgolion y rhanbarth, yn unol â blaenoriaethau'r ysgol a rhai cenedlaethol.”
Chwilio Digwyddiadau
<Hydref 2018>
LlunMawMerIauGweSadSul
67
1314
2021
2728
293031
Newyddion Diweddaraf
Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Da...
Awst 2018: Canlyniadau...
Hoffai'r GCA longyfarch dysgwyr am eu cyrha...
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol: Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uw...
Datganiad i’r Wasg Rha...
Hoffai’r GCA longyfarch dysgwyr ar eu llw...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1