Home  >  Newyddion > Gwasanaeth Adnoddau Dynol (AD) Arbenigol Consortiwm De-Ddwyrain Cymru
Gwasanaeth Adnoddau Dynol (AD) Arbenigol Consortiwm De-Ddwyrain Cymru
06/07/17
Mae’r Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol (Dogfen ganllaw 126/2014) yn nodi cyfrifoldebau pob partner yn y system addysg ac, yn enwedig, yn nodi cwmpas y gwasanaethau consortia. O fewn yr ystod o swyddogaethau y tynnir sylw atynt er mwyn cefnogi’r amcanion hyn a darparu’r gwelliannau sy’n ofynnol mae darparu cyngor rheoli adnoddau dynol arbenigol i gefnogi penaethiaid a chyrff llywodraethu wrth iddynt ymdrin â materion ‘rheoli perfformiad a medrusrwydd’. Fodd bynnag, yn sail i’r ddarpariaeth mae ymrwymiad ar y cyd gan awdurdodau lleol, consortia gwella ysgolion rhanbarthol a Llywodraeth Cymru i gefnogi ysgolion wrth iddynt gyflawni eu gwelliannau addysg drwy gyfrwng rheolaeth dda ar bobl.
 
O fewn y Model Cenedlaethol ceir datganiad pendant yn nodi bod darparu cyngor adnoddau dynol arbenigol i gefnogi penaethiaid a chyrff llywodraethu wrth iddynt ymdrin â materion rheoli perfformiad  a medrusrwydd yn un o swyddogaethau’r consortia rhanbarthol. Bydd hyn yn cynnwys cydlynu’r gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau cyflogaeth ysgolion allweddol ledled y rhanbarth, megis, er enghraifft, rheoli perfformiad, gwerthuso a disgyblu. Bydd hyn yn gofyn hefyd am ddull gweithredu
cydweithredol a chydlynol gan yr awdurdodau lleol perthnasol i gefnogi ysgolion ym mhob consortiwm. Dylai awdurdodau lleol sicrhau hefyd bod digon o hyfforddiant a datblygiad yn cael eu darparu i staff AD allweddol i alluogi darparu cyngor AD arbenigol i gefnogi gweithgarwch gwella ysgolion.

Cymraeg-EAS-HR-Book.pdf

Welsh-EAS-HR-Book_001-(1).png

Newyddion Diweddaraf
Datblygu arweinyddiaeth ysgolion ar draws y rhanbarthau – Gorffenna...
Datblygu arweinyddiaet...
Ers y ddwy flynedd ddiwethaf, bu’r pedwar...
Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cened...
Y wybodaeth ddiweddara...
Gorffennaf 2018 / Rhifyn: 03
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1