Home  >  Newyddion
Newyddion Diweddaraf
Dyma'r diweddaraf o'r consortiwm...
Dydd Gwener 24 Ionawr 2020
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30.
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30. Ar gyfer ymholiadau brys, cysylltwch â business.support@sewaleseas.org.uk
Dydd Gwener 10 Ionawr 2020
Cyfle ar gael – Ymgynghorydd Her Partner (Uwchradd)
Fel rhan o’n gwaith, rydym ni’n defnyddio Ymgynghorwyr Her Partner i gynorthwyo ysgolion ym mhob rhan o’r rhanbarth.
Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019
Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yng Nghymru o fis Medi 2020 ymlaen. Mae'r Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â'r consortia a Llywodraeth Cymru, yn gobeithio cynnig rhaglen TAR ar gyflog, wedi'i hariannu'n rhannol, y bwriedir cychwyn arni fel rhaglen beilot ym mis Ebrill 2020 (Gwyddoniaeth yn unig) cyn ei chyflwyno'n llawn ym mis Medi 2020 (pynciau â phrinder yn unig). Ar hyn o bryd, mae'r holl raglenni TAR yn ddarostyngedig i achrediad gan Gyngor y Gweithlu Addysg.
Dydd Iau 22 Awst 2019
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau eleni. Ni ddylid tanbrisio’r ymdrechion sydd wedi arwain at y llwyddiannau hyn ac rydym ni’n dymuno bob llwyddiant i’r holl bobl ifanc wrth iddynt ddilyn eu camau nesaf. Mae cyngor a chymorth helaeth ar gael i ddisgyblion mewn ysgolion a cheir amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu ôl-16 ar draws y rhanbarth, mewn ysgolion a cholegau.
Dydd Iau 15 Awst 2019
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni. Ni ddylid tanbrisio’r ymdrechion sydd wedi arwain at y llwyddiannau hyn ac rydym ni’n dymuno bob llwyddiant i’r holl bobl ifanc wrth iddynt ddilyn y camau nesaf maent wedi’u dewis. Mae cyngor a chymorth helaeth ar gael i ddysgwyr i sicrhau y byddant yn cael cyfle i gyrchu llwybrau priodol yn dilyn eu canlyniadau.
Dydd Iau 31 Ionawr 2019
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i ddatblygu eu gallu i hunan wella ac maent yn dod yn fwy gwydn. Mae’n bwysig bod pawb yn cydweithio er mwyn sicrhau y caiff ysgolion a lleoliadau y gefnogaeth orau bosib i’w galluogi i wireddu’r cwricwlwm newydd a’r agenda ddiwygio.
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019
#CwricwlwmiGymru
“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw codi safonau, gwella cyrhaeddiad ein plant a sicrhau bod gennym system addysg y gall y genedl fod yn falch ohoni ac y gall y cyhoedd hyderu ynddi.” Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg
Dydd Mawrth 08 Ionawr 2019
Cyfle am Secondiad: Ymgynghorydd Proffesiynol ynghylch Safon Uwch y...
Gweler ynghlwm hysbyseb a Disgrifiad o Swydd ynghylch cyfle am secondiad i wneud swydd Ymgynghorydd Proffesiynol ynghylch Safon Uwch yn Llywodraeth Cymru.
Dydd Iau 08 Tachwedd 2018
Academi Newydd yn cymeradwyo Consortia Addysg Cymru i gyflwyno’r Rh...
Mae diwrnod cenedlaethol y Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro a gynhelir yr wythnos hon ac sy’n cynnwys y siaradwr gwadd ysbrydoledig Syr John Jones, yn benllanw tymor o dorri tir newydd ar gyfer y consortia addysg. Dyma'r rhaglen datblygu arweinyddiaeth genedlaethol gyntaf o ganlyniad i gydweithio rhwng y pedwar consortiwm i gael dilysiad gan bartneriaid achredu Prifysgol Bangor a'r Athrofa (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), a'r rhaglen gyntaf i’w chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a sefydlwyd yn ddiweddar.
Dydd Iau 23 Awst 2018
Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Da...
Hoffai'r GCA longyfarch dysgwyr am eu cyrhaeddiad yn arholiadau TGAU eleni. Rydym yn falch iawn bod holl waith caled staff a dysgwyr wedi talu'n ôl.
Dydd Iau 16 Awst 2018
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol: Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uw...
Hoffai’r GCA longyfarch dysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni. Rydym ni wrth ein bodd o weld fod gwaith caled staff a dysgwyr wedi talu ar ei ganfed.
Dydd Llun 06 Awst 2018
CPCP 2018-2019
Yn unol â Rheoliadau Cymwysterau a Chofrestru Penaethiaid (Cymru), mae'n orfodol i bob ymarferydd sy'n symud i'w swydd brifathrawiaeth barhaol gyntaf yng Nghymru i ennill y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) cyn dechrau gwasanaethu yn y swydd newydd.
Dydd Mercher 01 Awst 2018
Default news teaser image
Gwahoddwyd athrawon o bob rhan o ardal Gwent i seminar a gynhaliwyd gan Wasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) De Ddwyrain Cymru ar 4 Gorffennaf yng Ngwesty Parkway, Cwmbrân. Nod y digwyddiad oedd hysbysu athrawon am waith EAS a gwrando ar athrawon mewn cynnig i wella cyfathrebu rhwng y gwasanaeth ac ysgolion ar draws y rhanbarth.
Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018
Datblygu arweinyddiaeth ysgolion ar draws y rhanbarthau – Gorffenna...
Ers y ddwy flynedd ddiwethaf, bu’r pedwar rhanbarth yn cydweithio i ddatblygu arlwy dysgu proffesiynol ar gyfer arweinwyr mewn ysgolion. Ym mis Gorffennaf 2016, dechreuwyd ar y gwaith trwy greu rhaglen i Ddarpar Benaethiaid, rhaglen newydd Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)
Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018
Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cened...
Dydd Llun 02 Gorffennaf 2018
Cyflwyno asesiadau personol
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno asesiadau personol newydd ar-lein o'r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19). Gan ddechrau gyda rhifedd gweithdrefnol ar-lein, bydd yr asesiadau hyn yn disodli'r profion cenedlaethol papur fel a ganlyn:
Dydd Iau 07 Mehefin 2018
Y Llwybr at Gydweithredu Traws-ranbarthol – Mai 2018
Daeth y pedwar consortiwm rhanbarthol at ei gilydd i ddechrau'r broses o gydweithredu traws-ranbarthol am y tro cyntaf ym mis Medi 2015. Roedd yn amlwg ar yr adeg hon y byddai cydweithio yn cynnig llawer o fanteision i bob un o'n rhanbarthau, ac yn fwyaf pwysig i'r holl ddysgwyr. Fodd bynnag, er ein bod yn cytuno bod cydweithredu traws-ranbarthol yn cynnig ffordd resymegol ymlaen, yn y cam hwn nid oedd yr isadeiledd ar gael i symud ymlaen mewn ffordd gyson a chydlynol.
Dydd Gwener 25 Mai 2018
Diweddaru Polisïau Preifatrwydd
Yng ngolau GDPR yn dod i rym yr wythnos hon, bydded hysbys ein bod wedi diweddaru’r polisïau preifatrwydd canlynol i roi gwybod i ddefnyddwyr sut yr ydym yn defnyddio data yn ystod ein gwaith ac ar ein gwefannau.
Dydd Llun 21 Mai 2018
Diwrnod Adolygu'r Cwmni y GCA - 21 Mai 2018
Mae'r GCA yn cynnal diwrnod adolygu'r cwmni heddiw, â phwyslais ar GDPR. Os oes gennych ymholiadau ar frys cysylltwch â business.support@sewaleseas.org.uk
Dydd Gwener 18 Mai 2018
Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA 2018-19
Mae Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA ar gyfer 2018-19 bellach ar gael! Mae'r Arlwy yn amlinellu'r holl gyfleoedd ar gyfer datgblygiad proffesiynol sydd ar gael i staff ysgol drwy'r GCA yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19.
Dydd Mercher 21 Chwefror 2018
Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol
Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru a bydd anerchiad gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg.
Dydd Iau 01 Chwefror 2018
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18
Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel briodol y cymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl angen, er mwyn sicrhau, mewn partneriaeth ag ysgolion ac awdurdodau lleol, y gallwn gyfeirio ein cymorth a'n hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol i sicrhau'r gwelliannau y mae eu hangen yn ein system ysgolion. Caiff cryfderau a meysydd ar gyfer gwelliant o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yr ysgol eu nodi trwy drafodaethau ag ysgolion trwy gydol y flwyddyn. Defnyddir y trafodaethau hyn wedyn i benderfynu ar y lefel fwyaf priodol o gymorth ar gyfer yr ysgol.
Dydd Mercher 31 Ionawr 2018
#CwrddHwb 14 Mawrth yn Ysgol Gynradd Brynbuga
Peidiwch colli hyn! #CwrddHwb yn @UskPrimary Mae hyn yn addo i fod yn ddigwyddiad arbennig gyda cyfle i weld dull yr ysgol tuag at gefnogi'r FfCD drwy Hwb yn ogystal â thim @HwbNews yn siarad am @GoogleForEdu
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017
Cyhoeddi rolau newydd cyffrous 'Cymdeithion yr Academi' gyda'r Acad...
Mae'r Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol yn cynnig nifer fach o rolau 'Cymdeithion' i benaethiaid mewn swydd. Bydd Cymdeithion yn gweithio un diwrnod yr wythnos yn helpu i ddatblygu'r Academi newydd, gan gynnwys llunio ei rhaglen arweinyddiaeth lefel uchel gyntaf a chraffu ar y rhaglenni a gyflwynir i'w cymeradwyo.
Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017
Y Fenter Dreftadaeth
Hoffem wahodd eich ysgol i gymryd rhan yn y fenter yn 2018 (unrhyw waith a gyflawnir rhwng Ebrill 2017 ac Ebrill 2018) , drwy gyflwyno prosiect treftadaeth i’r gystadleuaeth yng Nghymru.
Dydd Llun 13 Tachwedd 2017
Y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Un o argymhellion adolygiad OECD o ddiwygio addysg Cymru oedd i Lywodraeth Cymru ddathlu llwyddiant ysgolion Cymru, yn arbennig yr ymdrechion ac ymrwymiad ein proffesiwn addysgu. Ochr yn ochr â’r argymhelliad hwn, yn flaenoriaeth allweddol yn Symud Cymru Ymlaen i godi safonau ysgolion drwy gymell, cydnabod a hybu rhagoriaeth addysgu.
Dydd Llun 23 Hydref 2017
Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018
Cafodd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 eu lansio'n llwyddiannus ddydd Gwener 22 Medi yn Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar gan Ysgrifennydd y Cabinet, Kirsty Williams.
Dydd Iau 19 Hydref 2017
Newidiadau i Fesurau Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 sy’n effe...
Ar 16 Hydref, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg newidiadau i fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 o ganlyniad i gynnydd sylweddol yn nifer y dysgwyr sy’n sefyll arholiadau TGAU yn gynnar yng Nghymru.
Dydd Iau 19 Hydref 2017
Datganiad i'r Wasg:  Adroddiad yn dilyn yr ymweliad monitro â Chons...
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn croesawu canfyddiadau ymweliad monitro diweddar Estyn. Mae'r adroddiad monitro yn adolygu'r cynnydd sydd wedi'i wneud o ran mynd i'r afael â'r tair argymhelliad yn dilyn yr arolygiad rhanbarthol llawn ym mis Mai 2016.
Dydd Gwener 08 Medi 2017
Adleoli'r Swyddfa Gweinyddu
Nodwch os gwelwch yn dda, o 4 Medi ymlaen mae holl staff Cymorth Busnes, Cefnogi Llywodraethwyr a Deallusrwydd Dysgu y GCA wedi'u lleoli yn ein swyddfa Tredomen...


Dydd Iau 07 Medi 2017
Proffil y Cyfnod Sylfaen
Mae Proffil y Cyfnod Sylfaen yn cefnogi asesiadau cyfunol ar adegau statudol ac yn darparu dull cyson yn genedlaethol o sgorio deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a rhoi data cynnydd. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio fel asesiad sylfaenol statudol o fis Medi 2015.
Dydd Iau 24 Awst 2017
GCA De Ddwyrain Cymru: Canlyniadau TGAU (Dros-dro 'ar y diwrnod')
Llongyfarchiadau i ddysgwyr rhanbarth De Ddwyrain Cymru am eu gwaith caled a'u cyrhaeddiad ym mlwyddyn gyntaf y trefniannau TGAU diwygiedig. Mae ein canlyniadau rhanbarthol arfaethedig yn awgrymu:
Dydd Iau 17 Awst 2017
Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru
Mae crynodeb o ddeilliannau darpar-ganlyniadau 'ar y diwrnod' yn awgrymu bod canlyniadau TAG Uwch ar drothwy Lefel 3 (sef 2 TAG A*-E) ychydig yn is yn y rhanbarth eleni.
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017
Cymwysterau Cymru: Erthyglau Ffocws
Yn Haf 2017, bydd cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch newydd, yn ogystal â'r Fagloriaeth Cymru newydd ar gyfer CA4 a Lefel Uwch.
Dydd Iau 06 Gorffennaf 2017
Gwasanaeth Adnoddau Dynol (AD) Arbenigol Consortiwm De-Ddwyrain Cym...
Darparu Cefnogaeth AD Dan y Model Cenedlaethol
Dydd Iau 15 Mehefin 2017
Gwybodaeth ar gyfer Aelodaeu Etholedig - Mai 2017
Mae canllaw i'r Consortiwm ar gyfer Aelodau Etholedig wedi'i gyhoeddi.

Dydd Gwener 09 Mehefin 2017
GCA Arlwy Dysgu Proffesiynol 2017-18
Croeso i Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA ar gyfer 2017/2018
Dydd Llun 05 Mehefin 2017
Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn CALU, dewch i sesiwn wybodaeth ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a Phenaethiaid.
Dydd Iau 01 Mehefin 2017
Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr
Mae Cyfarwyddwyr Addysg a Rheolwyr Gyfarwyddwyr Consortia wedi bod yn gweithio'n agos i gefnogi taith ddiwygio Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys amrywiol newidiadau a fydd yn arwain at ysgolion yn cymryd rôl llawer mwy canolog wrth gynllunio a chyflwyno polisi addysg cenedlaethol.
Dydd Llun 22 Mai 2017
Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau
Gallwch weld crynodeb isod o'r gofynion pennu targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer mis Medi 2017 ymlaen.
Dydd Mawrth 16 Mai 2017
Ceisiadau CPCP 2017/2018 - Dyddiad Cau 18 Medi 2017
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer CPCP 2017/2018, gyda dyddiad cau o 18 Medi 2017.
Dydd Iau 11 Mai 2017
Sioeau Teithiol yr Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd y Cabinet ei gweledigaeth ar gyfer Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ym mis Tachwedd 2016. Mae Bwrdd Cysgodol, dan gadeiryddiaeth Ann Keane, cyn HCMI, wedi bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu'r dyluniad amlinellol yr Academi, gan gynnwys ei gweledigaeth, gwerthoedd, llywodraethu strwythur a fframwaith datblygu arweinyddiaeth
Dydd Mercher 05 Ebrill 2017
Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru
Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA/EAS) wedi ymateb heddiw i ganfyddiadau arolwg am ddyfodol addysgu yng Nghymru.
Dydd Mercher 15 Mawrth 2017
Datganiad i'r Wasg
Lansiwyd ymgyrch genedlaethol Darganfod Addysgu ar 14 Mawrth 2017 yng nghynhadledd consortiwm addysg ERW yng ngwesty'r Village, Abertawe, gyda'r bwriad o recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2017
Cynhadledd Ieithoedd Modern y GCA
Ar ddydd Iau, yr 16eg o fis Mawrth, bydd Cynhadledd Ieithoedd Modern y GCA yn cael ei chynnal yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Y Gwyndy.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2017
Rhaglen Ysgolion 2017 - Gŵyl y Gelli
Ysgolion yng Nghymru yn cael cyfnod o blaenoriaeth archebu yn dechrau ddydd Mercher 8 Mawrth tan Dydd Llun 20 Mawrth 2017, ar ôl hynny, bydd y cyfle i archebu llefydd ar agor i bob ysgol yn yr Deyrnas Unedig. Dyddiad cau swyddogol ar gyfer archebu llefydd yw dydd Gwener 14 ddeg Ebrill.
Dydd Gwener 10 Mawrth 2017
E-Newyddion Llywodraethwyr 2017
Gweler isod dolen i rifyn cyntaf e-Newyddion Llywodraethwyr 2017. Mae’r cyhoeddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i lywodraethwyr a chlercod ynghylch materion lleol a chenedlaethol sy’n effeithio ar waith Cyrff Llywodraethu o ran codi safonau.
Dydd Iau 09 Mawrth 2017
Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth
Dyma gyfle i holi am eich barn am y safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon ac arweinyddion ysgol a sut y gall y safonau proffesiynol gael eu defnyddio’n fwy effeithiol
Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017
Rhanbarth y De-Ddwyrain yn ymateb yn gadarnhaol i gyhoeddiad catego...
Mae'r system Categoreiddio yn cymharu perfformiad ysgolion gydag ysgolion tebyg, yn rhoi cymorth arbennig i ysgolion yn dibynnu ar eu gallu i wella, ac yn sicrhau bod y consortiwm (mewn partneriaeth gyda'n Pum Awdurdod Lleol) yn gweithio gydag ysgolion i'w helpu i gael y cymorth cywir pryd a ble mae angen arno mewn dull amserol, wedi'i dargedu.
Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017
Default news teaser image
Mae’r GCA yn hybysebu ar gyfer y swyddi canlynol:
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017
Harnesio Dulliau Dysgu Creadigol i gefnogi Dysgu ac Addysgu
Mae dros pum deg o ysgolion y GCA wedi ymuno â rhaglen YCA yn llwyddiannus ers ei dechrau, ac mae ceisiadau bellach yn agored i ysgolion a chlystyrau nad ydynt yn y grŵp hwn. Rownd diweddaraf y ceisiadau yw'r cyfle olaf i ymgeisio, a'r dyddiad cau yw Dydd Gwener 27 Ionawr.
Dydd Llun 09 Ionawr 2017
Default news teaser image
Mae Barnardo’s Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal yr ail gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar Gamfanteisio Rhywiol ar yr adnodd addysg ar-lein 'Cudd'.
Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016
Ystyried bod yn Bennaeth yn Ne-ddwyrain Cymru?
Ystyried bod yn Bennaeth yn Ne-ddwyrain Cymru?
Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016
Digwyddiad digidol llwyddiannus
Bu mwy na 70 o bobl yn bresennol mewn digwyddiad arbennig TeachMeet #Teach Bites yng Nghampws Dinas Prifysgol De Cymru, Casnewydd. Wedi'i drefnu gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) a Phrifysgol De Cymru, cafodd y digwyddiad arddull TeachMeet ei arwain gan athrawon cynradd ac uwchradd o bob rhan o dde ddwyrain Cymru.
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2016
 …Ac nid 2S mo'r ateb
Dewch i wybod mwy am ddyfodol cyffrous dysgu Mathemateg yng Nghymru mewn cyfres o ddigwyddiadau arbennig ym mis Rhagfyr.
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2016
Cyflawni heriau addysgu y dyfodol
Cynhelir cyfres o sesiynau gwybodaeth arbennig ar gyfer penaethiaid ysgol a chadeiryddion llywodraethwyr yn ne ddwyrain Cymru. Trefnir y gyfres o sesiynau gwybodaeth gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS), a chânt eu cyflwyno gan yr Athro Mick Waters, cynghorydd Llywodraeth Cymru ar y Safonau Proffesiynol newydd.
Dydd Llun 07 Tachwedd 2016
Cynllun Gweithredu’r Cyfnod Sylfaen
Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu’r Cyfnod Sylfaen ar y cyd y bore hwn gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Addysg.
Dydd Iau 03 Tachwedd 2016
Default news teaser image
Gan weithio mewn partneriaeth phrifysgolion Rhydgrawnt a Grŵp Russell, nod prosiect Seren y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) yw cefnogi ac annog y bobl ifanc fwyaf talentog yn Ne Ddwyrain Cymru i gyflawni eu llawn botensial. Lansiwyd y llynedd, mae'r prosiect eisoes wedi cefnogi dros 250 o bobl ifanc dros ranbarth EAS wrth gynyddu eu hyder, symleiddio'r broses o ymgeisio i'r Brifysgol a helpu pobl ifanc i ddewis cyrsiau gradd mewn prifysgolion blaenllaw.
Dydd Mercher 02 Tachwedd 2016
Swydd Wag GCA - Cynghorydd her cyfrwng Cymraeg
Mae’r gallu i gyfarthrebu drwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol. Gwahoddir ceisiadau am y swydd hon a fydd yn rhan annatod o'r gwaith o gefnogi datblygiad y gwasanaeth hwn, o ansawdd uchel, ar draws pum Awdurdod De-ddwyrain Cymru. Bydd y swydd yn chwarae rôl flaenllaw ar waith y Consortiwm mewn perthynas â rhoi'r Model Cenedlaethol ar gyfer Categoreiddio ar waith.
Dydd Mercher 21 Medi 2016
Swydd Wag GCA - Ymgynghorydd Her Arweiniol
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn dymuno penodi Ymgynghorydd Her Arweiniol gyda chyfrifoldeb am weithio gydag un awdurdod lleol o fewn y rhanbarth, yn arwain tîm o Ymgynghorwyr Her. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb ehangach o fewn y gwasanaeth.
Dydd Gwener 09 Medi 2016
12 Medi 2016: EAS Company Review Day
Ar Ddydd Llun 12 Medi 2016 bydd holl staff y GCA yn mynychu Diwrnod y Cwmni.
Dydd Iau 25 Awst 2016
GCA: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau amodol y diwrnod)
Arhosodd y nifer a gafodd canlyniadau TGAU ar y trothwy Lefel 2, sef 5 A*-C gan gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Mathemateg, yn gyson ar y cyfan ar draws y rhanbarth.
Dydd Gwener 19 Awst 2016
Canlyniadau TAG Uwch De-ddwyrain Cymru
18 Awst 2016
Canlyniadau TAG Uwch De-ddwyrain Cymru
Dydd Iau 18 Awst 2016
EAS Swydd Wag - Cyfarwyddwr Cynorthwyol (1)
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn ceisio penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol gyda chyfrifoldeb dros arwain ar waith yr Ymgynghorwyr Her a pherfformiad o fewn Consortiwm De-ddwyrain Cymru.  
Dydd Gwener 12 Awst 2016
EAS Swydd Wag - Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn ceisio penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol gyda chyfrifoldeb dros arwain ar waith yr Ymgynghorwyr Her a pherfformiad o fewn Consortiwm De-ddwyrain Cymru.  
Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2016
ESTYN yn cydnabod gwelliannau ysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru
Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn cydnabod gwelliannau ysgolion yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru i wella deilliannau disgyblion dros y pedair blynedd diwethaf
Dydd Mercher 06 Gorffennaf 2016
Swydd Wag GCA - Cynorthwy-ydd Cefnogi Llywodraethwyr
Mae’r rôl hon yn gyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus helpu gyda gweinyddu pob mater sy’n ymwneud â chynghori a chefnogi cyrff llywodraethu ysgolion. Mae’r swydd yn cynnig gweithio hyblyg, cyfleoedd DPP ardderchog a mynediad at y cynllun pensiwn llywodraeth leol.
Dydd Mawrth 28 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Cydlynydd Siarter Iaith
Cynigir y swydd fel secondiad 0.8 (4 diwrnod) ar delerau ac amodau swydd bresennol yr ymgeisydd llywddiannus neu ar gytundeb tan ddiwedd tymor yr haf 2017 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o 3 blynedd yn dibynnu ar delerau grant. Dylai ymgeisydd sy’n ystyried secondiad sicrhau caniatâd y pennaeth a’r cofff llywodraethol cyn ymgeisio. Dyddiad dechrau, Medi 2016.
Dydd Llun 27 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Cynghorydd Her Cyfrwng Cymraeg
Gwahoddir ceisiadau am y swydd hon a fydd yn rhan annatod o'r gwaith o gefnogi datblygiad y gwasanaeth hwn, o ansawdd uchel, ar draws pum Awdurdod De-ddwyrain Cymru. Bydd y swydd yn chwarae rôl flaenllaw ar waith y Consortiwm mewn perthynas â rhoi'r Model Cenedlaethol ar gyfer Categoreiddio ar waith.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Uwch Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr
Mae’r GCA eisiau recriwtio Uwch Swyddog blaengar o ansawdd uchel sydd ag ymrwymiad i weithio’n llwyddiannus gyda chyrff llywodraethu ysgolion a datblygu a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i ysgolion a llywodraethwyr. Bydd y swydd yn cynnwys cyfarfodydd gyda’r nos yn ystod y tymor a bydd amser o’r gwaith i’w gael am hynny, neu rhoddir taliad ychwanegol.
Dydd Gwener 10 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Rheolwr Gyfarwyddwr
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd hon, fydd yn arwain ar ddatblygiad pellach gwasanaeth gwella ysgolion o safon sy'n cefnogi 248 o ysgolion ar draws pum Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain Cymru
Dydd Mawrth 07 Mehefin 2016
Mae trefniadau mentora ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso ...
Fe wnaethom hysbysu consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol ym mis Mehefin 2015 na fyddai Llywodraeth Cymru bellach yn ymgymryd â’r rôl o drefnu mentoriaid allanol i gefnogi athrawon newydd gymhwyso yn ystod eu cyfnod ymsefydlu.
Dydd Mawrth 26 Ebrill 2016
Sesiynau Briffio CPCP 2016/17
NPQH briefing sessions will be held week beginning June 5th 2016. As there are changes in this round of NPQH it is advisable that all prospective candidates attend one of the briefing sessions together with their Headteacher. Headteachers of prospective candidates who may be thinking of applying next year are also invited in order to be aware of the changes that are taking place.
Dydd Mawrth 09 Chwefror 2016
Cynhadledd Genedlaethol ‘Mathemateg am Oes’ Cynradd
Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) sydd wedi'i gynllunio i godi safonau addysg yn ne-ddwyrain Cymru. Mae EAS yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion drwy gydol y rhanbarth i godi safonau addysg, ac mae'r gynhadledd benodol hon ar rifedd yn un o fentrau ar y cyd rhwng EAS a Llywodraeth Cymru sy'n adeiladu ar amrywiaeth eang o weithgareddau sydd wedi'u cynnal dros y tair blynedd diwethaf i weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.
Dydd Iau 28 Ionawr 2016
Datganiad ar y cyd gan y consortia
Mae deilliannau heddiw o ran y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion wedi dangos bod ysgolion ar draws Cymru yn ymateb yn dda i gymorth.
Dydd Iau 28 Ionawr 2016
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canlyniadau Categoreiddio ysgolion
Heddiw, cyhoeddwyd manylion newydd am berfformiad ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canlyniadau ei System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion, sy’n rhoi ysgolion mewn un o bedwar categori cefnogaeth bob blwyddyn. Er mwyn dangos lefel y gefnogaeth mae ei hangen ar ysgol, mae gan bob categori god lliw, sef gwyrdd, melyn, oren a choch.
Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016
Estyn ar safbwyntiau penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ar ...
Mae Estyn yn gofyn i bob pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr am eu safbwyntiau ar ansawdd y gefnogaeth, yr her a’r arweiniad yn eu hawdurdod lleol ac yn y consortiwm rhanbarthol, i helpu fel sail i arolygiadau tymor y gwanwyn a’r haf ar gonsortia.
Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016
Estyn ar safbwyntiau penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ar ...
Mae Estyn yn gofyn i bob pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr am eu safbwyntiau ar ansawdd y gefnogaeth, yr her a’r arweiniad yn eu hawdurdod lleol ac yn y consortiwm rhanbarthol, i helpu fel sail i arolygiadau tymor y gwanwyn a’r haf ar gonsortia.
Dydd Gwener 04 Medi 2015
CPCP Sesiynau Briffio 2015-2016
Mae'r ddogfen atodedig yn rhoi manylion Sesiynau Briffio 2015-2016 sydd yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 14 Medi, 2015.
Dydd Mercher 12 Awst 2015
Dyddiad i’w nodi: Cynhadledd Addysg Genedlaethol - 22 Hydref 2015 -...
Ffocws y gynhadledd eleni bydd ar ddatblygu’r cwricwlwm ar sail y pedwar diben fel yr argymhellwyd yn adolygiad yr Athro Donaldson o’r cwricwlwm ac asesu yng Nghymru.
Dydd Iau 30 Gorffennaf 2015
Bydd cyfleusterau hyfforddiant y GCA yn symud o Gymuned Ddysgu Ebwy...
O’r 1af o Fedi 2015 bydd y cyfleusterau hyfforddiant Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn symud o Gymuned Ddysgu Ebwy Fawr i Ganolfan Gweithredu Dysgu Abertyleri.
Dydd Llun 27 Gorffennaf 2015
Default news teaser image
Mae'r dogfennau amgaeedig yn rhoi gwybodaeth i ddarpar ymgeiswyr ar gyfer 2015-2016. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn y sesiynau briffio sydd yn cael ei cynnal yn ystod y 2 wythnos gyntaf ym mis Medi.

Bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau cyn gynted â phosibl.
 
Dydd Llun 06 Gorffennaf 2015
Grant i Ysgolion Uwchradd ar gyfer coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf
Mae gan bob ysgol uwchradd yng Nghymru gyfle hyd at fis Mawrth 2018 i wneud cais am grant o £1,000 i ddatblygu prosiectau i goffáu'r rhyfel.
Dydd Gwener 26 Mehefin 2015
Llythyr at benaethiaid meithrinfeydd ac ysgolion cynradd, ac arwein...
Byddwch yn ymwybodol erbyn hyn, gobeithio, fod gwerthusiad cadarnhaol iawn o’r Cyfnod Sylfaen wedi’i gyhoeddi ar 13 Mai. Dyma adeg addas inni ystyried ble rydymni arni gyda’r Cyfnod Sylfaen ac i minnau egluro beth y bwriadwn ei wneud yn y dyfodol, yn enwedig yng ngoleuni argymhellion yr adroddiad Dyfodol Llwyddiannus.
Dydd Mawrth 31 Mawrth 2015
Ymgynghorydd Athrawon ar gyfer y Gymraeg / Llythrennedd
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn chwilio am ymgynghorydd athrawon Cymraeg / Llythrennedd i ymuno â Thîm Cefnogi’r Gymraeg o fewn consortiwm De-ddwyrain Cymru.
 
Cynigir y swydd ar delerau secondiad (amodau swydd bresennol yr ymgeisydd) neu ar gytundeb cyfnod penodol (hyd at 3 blynedd - i’w adolygu’n flynyddol). O dan amodau secondiad bydd angen caniatad y pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol.
 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gofnod profedig o godi safonau a bydd yn gallu mynegi dulliau sydd wedi arwain at ddysgu o ansawdd uchel ar gyfer pob dysgwr er mwyn dylanwadu’n gadarnhaol ar arfer eraill. Bydd yn gweithio'n agos gyda phenaethiaid, cyd-lynwyr ac athrawon yr ysgolion Cymraeg i ddatblygu yr arfer orau a’i rhaeadru ar draws holl ysgolion rhanbarth y De Ddwyrain. Bydd yn hwyluso cefnogaeth ysgol i ysgol ac yn datblygu prosiectau llythrennedd.
Dydd Llun 09 Mawrth 2015
Swydd Wag GCA - Gwasanaeth Cyflawni Addysg
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn chwilio am ymgynghorwyr Saesneg a Mathemateg arbenigol uwchradd i ymuno â'r tîm gwella ysgolion o fewn consortiwm De-ddwyrain Cymru. 

REQ000352-2003-Secondary-Specialist-Advisor-Maths.doc
Dydd Iau 29 Ionawr 2015
Datganiad: Categoreiddio Cenedlaethol yng Nghonsortiwm GCA De-ddwyr...
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw canlyniadau'r system gategoreiddio genedlaethol ar gyfer ysgolion cynradd a chyfun.
 
Pwrpas y system gategoreiddio genedlaethol yw sicrhau bod y cymorth cywir yn cael ei ddarparu i ysgolion y mae angen y cymorth a'r arweiniad fwyaf arnynt.  Mae'r system wedi'i chynllunio hefyd i alluogi ysgolion i ddysgu oddi wrth ei gilydd ac i rannu arfer effeithiol. Mae tri cham yn y system gategoreiddio genedlaethol.
Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015
Andras Luka yn cael ei benodi fel Ymgynghorydd Uwchradd Arbenigol a...
Dydd Iau 16 Hydref 2014
Cynhadledd Llywodraethwyr 2014
Evaluation Data and the PowerPoint slides from 4th October 2014
Dydd Llun 16 Mehefin 2014
Prif negeseuon i ysgolion Mai 2014
Negeseuon wedi'u cymryd o rifynnau blaenorol o Dysg ôl-11 and cyn-11 (6 Mai i 19 Mai 2014)
Dydd Mawrth 25 Mawrth 2014
Mentoriaid Allanol ar gyfer Ymsefydlu a'r Gradd Meistr mewn Ymarfer...
Ydych chi wedi ystyried cynorthwyo ANG drwy eu Cyfnod Ymsefydlu neu eu MEP? Os felly rydym yn croesawu Mentoriaid Allanol posibl a'u Penaethiaid i fynychu sesiwn friffio yn un o'r rhanbarthau lleol. Bydd y seswin yn egluro swyddogaeth y Mentor Allanol, disgwyliadau'r ysgol sy'n rhyddhau, ymrwymiad amser, trefniadau cyllido a'r manteision i'r Mentor Allanol yn ogystal â'u hysgolion. Bydd amser hefyd am gwestiynau ac atebion a bydd y Mentoriaid Allanol ar gael i rannu eu profiadau. Ble mae eich sioe deithiol agosaf? Os gwelwch yn dda gweler y rhestr isod o ddyddiadau a lleoliadau. Bydd y sesiynau yn dechrau am 4pm a byddant yn para un awr.
Dydd Gwener 24 Ionawr 2020
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30.
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30. Ar gyfer ymholiadau brys, cysylltwch â business.support@sewaleseas.org.uk
Dydd Gwener 10 Ionawr 2020
Cyfle ar gael – Ymgynghorydd Her Partner (Uwchradd)
Fel rhan o’n gwaith, rydym ni’n defnyddio Ymgynghorwyr Her Partner i gynorthwyo ysgolion ym mhob rhan o’r rhanbarth.
Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019
Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yng Nghymru o fis Medi 2020 ymlaen. Mae'r Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â'r consortia a Llywodraeth Cymru, yn gobeithio cynnig rhaglen TAR ar gyflog, wedi'i hariannu'n rhannol, y bwriedir cychwyn arni fel rhaglen beilot ym mis Ebrill 2020 (Gwyddoniaeth yn unig) cyn ei chyflwyno'n llawn ym mis Medi 2020 (pynciau â phrinder yn unig). Ar hyn o bryd, mae'r holl raglenni TAR yn ddarostyngedig i achrediad gan Gyngor y Gweithlu Addysg.
Dydd Iau 22 Awst 2019
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau eleni. Ni ddylid tanbrisio’r ymdrechion sydd wedi arwain at y llwyddiannau hyn ac rydym ni’n dymuno bob llwyddiant i’r holl bobl ifanc wrth iddynt ddilyn eu camau nesaf. Mae cyngor a chymorth helaeth ar gael i ddisgyblion mewn ysgolion a cheir amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu ôl-16 ar draws y rhanbarth, mewn ysgolion a cholegau.
Dydd Iau 15 Awst 2019
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni. Ni ddylid tanbrisio’r ymdrechion sydd wedi arwain at y llwyddiannau hyn ac rydym ni’n dymuno bob llwyddiant i’r holl bobl ifanc wrth iddynt ddilyn y camau nesaf maent wedi’u dewis. Mae cyngor a chymorth helaeth ar gael i ddysgwyr i sicrhau y byddant yn cael cyfle i gyrchu llwybrau priodol yn dilyn eu canlyniadau.
Dydd Iau 31 Ionawr 2019
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i ddatblygu eu gallu i hunan wella ac maent yn dod yn fwy gwydn. Mae’n bwysig bod pawb yn cydweithio er mwyn sicrhau y caiff ysgolion a lleoliadau y gefnogaeth orau bosib i’w galluogi i wireddu’r cwricwlwm newydd a’r agenda ddiwygio.
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019
#CwricwlwmiGymru
“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw codi safonau, gwella cyrhaeddiad ein plant a sicrhau bod gennym system addysg y gall y genedl fod yn falch ohoni ac y gall y cyhoedd hyderu ynddi.” Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg
Dydd Mawrth 08 Ionawr 2019
Cyfle am Secondiad: Ymgynghorydd Proffesiynol ynghylch Safon Uwch y...
Gweler ynghlwm hysbyseb a Disgrifiad o Swydd ynghylch cyfle am secondiad i wneud swydd Ymgynghorydd Proffesiynol ynghylch Safon Uwch yn Llywodraeth Cymru.
Dydd Iau 08 Tachwedd 2018
Academi Newydd yn cymeradwyo Consortia Addysg Cymru i gyflwyno’r Rh...
Mae diwrnod cenedlaethol y Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro a gynhelir yr wythnos hon ac sy’n cynnwys y siaradwr gwadd ysbrydoledig Syr John Jones, yn benllanw tymor o dorri tir newydd ar gyfer y consortia addysg. Dyma'r rhaglen datblygu arweinyddiaeth genedlaethol gyntaf o ganlyniad i gydweithio rhwng y pedwar consortiwm i gael dilysiad gan bartneriaid achredu Prifysgol Bangor a'r Athrofa (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), a'r rhaglen gyntaf i’w chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a sefydlwyd yn ddiweddar.
Dydd Iau 23 Awst 2018
Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Da...
Hoffai'r GCA longyfarch dysgwyr am eu cyrhaeddiad yn arholiadau TGAU eleni. Rydym yn falch iawn bod holl waith caled staff a dysgwyr wedi talu'n ôl.
Dydd Iau 16 Awst 2018
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol: Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uw...
Hoffai’r GCA longyfarch dysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni. Rydym ni wrth ein bodd o weld fod gwaith caled staff a dysgwyr wedi talu ar ei ganfed.
Dydd Llun 06 Awst 2018
CPCP 2018-2019
Yn unol â Rheoliadau Cymwysterau a Chofrestru Penaethiaid (Cymru), mae'n orfodol i bob ymarferydd sy'n symud i'w swydd brifathrawiaeth barhaol gyntaf yng Nghymru i ennill y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) cyn dechrau gwasanaethu yn y swydd newydd.
Dydd Mercher 01 Awst 2018
Default news teaser image
Gwahoddwyd athrawon o bob rhan o ardal Gwent i seminar a gynhaliwyd gan Wasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) De Ddwyrain Cymru ar 4 Gorffennaf yng Ngwesty Parkway, Cwmbrân. Nod y digwyddiad oedd hysbysu athrawon am waith EAS a gwrando ar athrawon mewn cynnig i wella cyfathrebu rhwng y gwasanaeth ac ysgolion ar draws y rhanbarth.
Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018
Datblygu arweinyddiaeth ysgolion ar draws y rhanbarthau – Gorffenna...
Ers y ddwy flynedd ddiwethaf, bu’r pedwar rhanbarth yn cydweithio i ddatblygu arlwy dysgu proffesiynol ar gyfer arweinwyr mewn ysgolion. Ym mis Gorffennaf 2016, dechreuwyd ar y gwaith trwy greu rhaglen i Ddarpar Benaethiaid, rhaglen newydd Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)
Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018
Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cened...
Dydd Llun 02 Gorffennaf 2018
Cyflwyno asesiadau personol
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno asesiadau personol newydd ar-lein o'r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19). Gan ddechrau gyda rhifedd gweithdrefnol ar-lein, bydd yr asesiadau hyn yn disodli'r profion cenedlaethol papur fel a ganlyn:
Dydd Iau 07 Mehefin 2018
Y Llwybr at Gydweithredu Traws-ranbarthol – Mai 2018
Daeth y pedwar consortiwm rhanbarthol at ei gilydd i ddechrau'r broses o gydweithredu traws-ranbarthol am y tro cyntaf ym mis Medi 2015. Roedd yn amlwg ar yr adeg hon y byddai cydweithio yn cynnig llawer o fanteision i bob un o'n rhanbarthau, ac yn fwyaf pwysig i'r holl ddysgwyr. Fodd bynnag, er ein bod yn cytuno bod cydweithredu traws-ranbarthol yn cynnig ffordd resymegol ymlaen, yn y cam hwn nid oedd yr isadeiledd ar gael i symud ymlaen mewn ffordd gyson a chydlynol.
Dydd Gwener 25 Mai 2018
Diweddaru Polisïau Preifatrwydd
Yng ngolau GDPR yn dod i rym yr wythnos hon, bydded hysbys ein bod wedi diweddaru’r polisïau preifatrwydd canlynol i roi gwybod i ddefnyddwyr sut yr ydym yn defnyddio data yn ystod ein gwaith ac ar ein gwefannau.
Dydd Llun 21 Mai 2018
Diwrnod Adolygu'r Cwmni y GCA - 21 Mai 2018
Mae'r GCA yn cynnal diwrnod adolygu'r cwmni heddiw, â phwyslais ar GDPR. Os oes gennych ymholiadau ar frys cysylltwch â business.support@sewaleseas.org.uk
Dydd Gwener 18 Mai 2018
Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA 2018-19
Mae Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA ar gyfer 2018-19 bellach ar gael! Mae'r Arlwy yn amlinellu'r holl gyfleoedd ar gyfer datgblygiad proffesiynol sydd ar gael i staff ysgol drwy'r GCA yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19.
Dydd Mercher 21 Chwefror 2018
Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol
Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru a bydd anerchiad gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg.
Dydd Iau 01 Chwefror 2018
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18
Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel briodol y cymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl angen, er mwyn sicrhau, mewn partneriaeth ag ysgolion ac awdurdodau lleol, y gallwn gyfeirio ein cymorth a'n hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol i sicrhau'r gwelliannau y mae eu hangen yn ein system ysgolion. Caiff cryfderau a meysydd ar gyfer gwelliant o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yr ysgol eu nodi trwy drafodaethau ag ysgolion trwy gydol y flwyddyn. Defnyddir y trafodaethau hyn wedyn i benderfynu ar y lefel fwyaf priodol o gymorth ar gyfer yr ysgol.
Dydd Mercher 31 Ionawr 2018
#CwrddHwb 14 Mawrth yn Ysgol Gynradd Brynbuga
Peidiwch colli hyn! #CwrddHwb yn @UskPrimary Mae hyn yn addo i fod yn ddigwyddiad arbennig gyda cyfle i weld dull yr ysgol tuag at gefnogi'r FfCD drwy Hwb yn ogystal â thim @HwbNews yn siarad am @GoogleForEdu
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017
Cyhoeddi rolau newydd cyffrous 'Cymdeithion yr Academi' gyda'r Acad...
Mae'r Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol yn cynnig nifer fach o rolau 'Cymdeithion' i benaethiaid mewn swydd. Bydd Cymdeithion yn gweithio un diwrnod yr wythnos yn helpu i ddatblygu'r Academi newydd, gan gynnwys llunio ei rhaglen arweinyddiaeth lefel uchel gyntaf a chraffu ar y rhaglenni a gyflwynir i'w cymeradwyo.
Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017
Y Fenter Dreftadaeth
Hoffem wahodd eich ysgol i gymryd rhan yn y fenter yn 2018 (unrhyw waith a gyflawnir rhwng Ebrill 2017 ac Ebrill 2018) , drwy gyflwyno prosiect treftadaeth i’r gystadleuaeth yng Nghymru.
Dydd Llun 13 Tachwedd 2017
Y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Un o argymhellion adolygiad OECD o ddiwygio addysg Cymru oedd i Lywodraeth Cymru ddathlu llwyddiant ysgolion Cymru, yn arbennig yr ymdrechion ac ymrwymiad ein proffesiwn addysgu. Ochr yn ochr â’r argymhelliad hwn, yn flaenoriaeth allweddol yn Symud Cymru Ymlaen i godi safonau ysgolion drwy gymell, cydnabod a hybu rhagoriaeth addysgu.
Dydd Llun 23 Hydref 2017
Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018
Cafodd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 eu lansio'n llwyddiannus ddydd Gwener 22 Medi yn Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar gan Ysgrifennydd y Cabinet, Kirsty Williams.
Dydd Iau 19 Hydref 2017
Newidiadau i Fesurau Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 sy’n effe...
Ar 16 Hydref, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg newidiadau i fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 o ganlyniad i gynnydd sylweddol yn nifer y dysgwyr sy’n sefyll arholiadau TGAU yn gynnar yng Nghymru.
Dydd Iau 19 Hydref 2017
Datganiad i'r Wasg:  Adroddiad yn dilyn yr ymweliad monitro â Chons...
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn croesawu canfyddiadau ymweliad monitro diweddar Estyn. Mae'r adroddiad monitro yn adolygu'r cynnydd sydd wedi'i wneud o ran mynd i'r afael â'r tair argymhelliad yn dilyn yr arolygiad rhanbarthol llawn ym mis Mai 2016.
Dydd Gwener 08 Medi 2017
Adleoli'r Swyddfa Gweinyddu
Nodwch os gwelwch yn dda, o 4 Medi ymlaen mae holl staff Cymorth Busnes, Cefnogi Llywodraethwyr a Deallusrwydd Dysgu y GCA wedi'u lleoli yn ein swyddfa Tredomen...


Dydd Iau 07 Medi 2017
Proffil y Cyfnod Sylfaen
Mae Proffil y Cyfnod Sylfaen yn cefnogi asesiadau cyfunol ar adegau statudol ac yn darparu dull cyson yn genedlaethol o sgorio deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a rhoi data cynnydd. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio fel asesiad sylfaenol statudol o fis Medi 2015.
Dydd Iau 24 Awst 2017
GCA De Ddwyrain Cymru: Canlyniadau TGAU (Dros-dro 'ar y diwrnod')
Llongyfarchiadau i ddysgwyr rhanbarth De Ddwyrain Cymru am eu gwaith caled a'u cyrhaeddiad ym mlwyddyn gyntaf y trefniannau TGAU diwygiedig. Mae ein canlyniadau rhanbarthol arfaethedig yn awgrymu:
Dydd Iau 17 Awst 2017
Canlyniadau TAG Uwch De Ddwyrain Cymru
Mae crynodeb o ddeilliannau darpar-ganlyniadau 'ar y diwrnod' yn awgrymu bod canlyniadau TAG Uwch ar drothwy Lefel 3 (sef 2 TAG A*-E) ychydig yn is yn y rhanbarth eleni.
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017
Cymwysterau Cymru: Erthyglau Ffocws
Yn Haf 2017, bydd cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch newydd, yn ogystal â'r Fagloriaeth Cymru newydd ar gyfer CA4 a Lefel Uwch.
Dydd Iau 06 Gorffennaf 2017
Gwasanaeth Adnoddau Dynol (AD) Arbenigol Consortiwm De-Ddwyrain Cym...
Darparu Cefnogaeth AD Dan y Model Cenedlaethol
Dydd Iau 15 Mehefin 2017
Gwybodaeth ar gyfer Aelodaeu Etholedig - Mai 2017
Mae canllaw i'r Consortiwm ar gyfer Aelodau Etholedig wedi'i gyhoeddi.

Dydd Gwener 09 Mehefin 2017
GCA Arlwy Dysgu Proffesiynol 2017-18
Croeso i Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA ar gyfer 2017/2018
Dydd Llun 05 Mehefin 2017
Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn CALU, dewch i sesiwn wybodaeth ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a Phenaethiaid.
Dydd Iau 01 Mehefin 2017
Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr
Mae Cyfarwyddwyr Addysg a Rheolwyr Gyfarwyddwyr Consortia wedi bod yn gweithio'n agos i gefnogi taith ddiwygio Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys amrywiol newidiadau a fydd yn arwain at ysgolion yn cymryd rôl llawer mwy canolog wrth gynllunio a chyflwyno polisi addysg cenedlaethol.
Dydd Llun 22 Mai 2017
Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau
Gallwch weld crynodeb isod o'r gofynion pennu targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer mis Medi 2017 ymlaen.
Dydd Mawrth 16 Mai 2017
Ceisiadau CPCP 2017/2018 - Dyddiad Cau 18 Medi 2017
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer CPCP 2017/2018, gyda dyddiad cau o 18 Medi 2017.
Dydd Iau 11 Mai 2017
Sioeau Teithiol yr Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd y Cabinet ei gweledigaeth ar gyfer Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ym mis Tachwedd 2016. Mae Bwrdd Cysgodol, dan gadeiryddiaeth Ann Keane, cyn HCMI, wedi bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu'r dyluniad amlinellol yr Academi, gan gynnwys ei gweledigaeth, gwerthoedd, llywodraethu strwythur a fframwaith datblygu arweinyddiaeth
Dydd Mercher 05 Ebrill 2017
Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru
Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA/EAS) wedi ymateb heddiw i ganfyddiadau arolwg am ddyfodol addysgu yng Nghymru.
Dydd Mercher 15 Mawrth 2017
Datganiad i'r Wasg
Lansiwyd ymgyrch genedlaethol Darganfod Addysgu ar 14 Mawrth 2017 yng nghynhadledd consortiwm addysg ERW yng ngwesty'r Village, Abertawe, gyda'r bwriad o recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2017
Cynhadledd Ieithoedd Modern y GCA
Ar ddydd Iau, yr 16eg o fis Mawrth, bydd Cynhadledd Ieithoedd Modern y GCA yn cael ei chynnal yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Y Gwyndy.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2017
Rhaglen Ysgolion 2017 - Gŵyl y Gelli
Ysgolion yng Nghymru yn cael cyfnod o blaenoriaeth archebu yn dechrau ddydd Mercher 8 Mawrth tan Dydd Llun 20 Mawrth 2017, ar ôl hynny, bydd y cyfle i archebu llefydd ar agor i bob ysgol yn yr Deyrnas Unedig. Dyddiad cau swyddogol ar gyfer archebu llefydd yw dydd Gwener 14 ddeg Ebrill.
Dydd Gwener 10 Mawrth 2017
E-Newyddion Llywodraethwyr 2017
Gweler isod dolen i rifyn cyntaf e-Newyddion Llywodraethwyr 2017. Mae’r cyhoeddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i lywodraethwyr a chlercod ynghylch materion lleol a chenedlaethol sy’n effeithio ar waith Cyrff Llywodraethu o ran codi safonau.
Dydd Iau 09 Mawrth 2017
Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth
Dyma gyfle i holi am eich barn am y safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon ac arweinyddion ysgol a sut y gall y safonau proffesiynol gael eu defnyddio’n fwy effeithiol
Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017
Rhanbarth y De-Ddwyrain yn ymateb yn gadarnhaol i gyhoeddiad catego...
Mae'r system Categoreiddio yn cymharu perfformiad ysgolion gydag ysgolion tebyg, yn rhoi cymorth arbennig i ysgolion yn dibynnu ar eu gallu i wella, ac yn sicrhau bod y consortiwm (mewn partneriaeth gyda'n Pum Awdurdod Lleol) yn gweithio gydag ysgolion i'w helpu i gael y cymorth cywir pryd a ble mae angen arno mewn dull amserol, wedi'i dargedu.
Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017
Default news teaser image
Mae’r GCA yn hybysebu ar gyfer y swyddi canlynol:
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017
Harnesio Dulliau Dysgu Creadigol i gefnogi Dysgu ac Addysgu
Mae dros pum deg o ysgolion y GCA wedi ymuno â rhaglen YCA yn llwyddiannus ers ei dechrau, ac mae ceisiadau bellach yn agored i ysgolion a chlystyrau nad ydynt yn y grŵp hwn. Rownd diweddaraf y ceisiadau yw'r cyfle olaf i ymgeisio, a'r dyddiad cau yw Dydd Gwener 27 Ionawr.
Dydd Llun 09 Ionawr 2017
Default news teaser image
Mae Barnardo’s Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal yr ail gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar Gamfanteisio Rhywiol ar yr adnodd addysg ar-lein 'Cudd'.
Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016
Ystyried bod yn Bennaeth yn Ne-ddwyrain Cymru?
Ystyried bod yn Bennaeth yn Ne-ddwyrain Cymru?
Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016
Digwyddiad digidol llwyddiannus
Bu mwy na 70 o bobl yn bresennol mewn digwyddiad arbennig TeachMeet #Teach Bites yng Nghampws Dinas Prifysgol De Cymru, Casnewydd. Wedi'i drefnu gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) a Phrifysgol De Cymru, cafodd y digwyddiad arddull TeachMeet ei arwain gan athrawon cynradd ac uwchradd o bob rhan o dde ddwyrain Cymru.
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2016
 …Ac nid 2S mo'r ateb
Dewch i wybod mwy am ddyfodol cyffrous dysgu Mathemateg yng Nghymru mewn cyfres o ddigwyddiadau arbennig ym mis Rhagfyr.
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2016
Cyflawni heriau addysgu y dyfodol
Cynhelir cyfres o sesiynau gwybodaeth arbennig ar gyfer penaethiaid ysgol a chadeiryddion llywodraethwyr yn ne ddwyrain Cymru. Trefnir y gyfres o sesiynau gwybodaeth gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS), a chânt eu cyflwyno gan yr Athro Mick Waters, cynghorydd Llywodraeth Cymru ar y Safonau Proffesiynol newydd.
Dydd Llun 07 Tachwedd 2016
Cynllun Gweithredu’r Cyfnod Sylfaen
Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu’r Cyfnod Sylfaen ar y cyd y bore hwn gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Addysg.
Dydd Iau 03 Tachwedd 2016
Default news teaser image
Gan weithio mewn partneriaeth phrifysgolion Rhydgrawnt a Grŵp Russell, nod prosiect Seren y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) yw cefnogi ac annog y bobl ifanc fwyaf talentog yn Ne Ddwyrain Cymru i gyflawni eu llawn botensial. Lansiwyd y llynedd, mae'r prosiect eisoes wedi cefnogi dros 250 o bobl ifanc dros ranbarth EAS wrth gynyddu eu hyder, symleiddio'r broses o ymgeisio i'r Brifysgol a helpu pobl ifanc i ddewis cyrsiau gradd mewn prifysgolion blaenllaw.
Dydd Mercher 02 Tachwedd 2016
Swydd Wag GCA - Cynghorydd her cyfrwng Cymraeg
Mae’r gallu i gyfarthrebu drwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol. Gwahoddir ceisiadau am y swydd hon a fydd yn rhan annatod o'r gwaith o gefnogi datblygiad y gwasanaeth hwn, o ansawdd uchel, ar draws pum Awdurdod De-ddwyrain Cymru. Bydd y swydd yn chwarae rôl flaenllaw ar waith y Consortiwm mewn perthynas â rhoi'r Model Cenedlaethol ar gyfer Categoreiddio ar waith.
Dydd Mercher 21 Medi 2016
Swydd Wag GCA - Ymgynghorydd Her Arweiniol
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn dymuno penodi Ymgynghorydd Her Arweiniol gyda chyfrifoldeb am weithio gydag un awdurdod lleol o fewn y rhanbarth, yn arwain tîm o Ymgynghorwyr Her. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb ehangach o fewn y gwasanaeth.
Dydd Gwener 09 Medi 2016
12 Medi 2016: EAS Company Review Day
Ar Ddydd Llun 12 Medi 2016 bydd holl staff y GCA yn mynychu Diwrnod y Cwmni.
Dydd Iau 25 Awst 2016
GCA: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau amodol y diwrnod)
Arhosodd y nifer a gafodd canlyniadau TGAU ar y trothwy Lefel 2, sef 5 A*-C gan gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Mathemateg, yn gyson ar y cyfan ar draws y rhanbarth.
Dydd Gwener 19 Awst 2016
Canlyniadau TAG Uwch De-ddwyrain Cymru
18 Awst 2016
Canlyniadau TAG Uwch De-ddwyrain Cymru
Dydd Iau 18 Awst 2016
EAS Swydd Wag - Cyfarwyddwr Cynorthwyol (1)
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn ceisio penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol gyda chyfrifoldeb dros arwain ar waith yr Ymgynghorwyr Her a pherfformiad o fewn Consortiwm De-ddwyrain Cymru.  
Dydd Gwener 12 Awst 2016
EAS Swydd Wag - Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn ceisio penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol gyda chyfrifoldeb dros arwain ar waith yr Ymgynghorwyr Her a pherfformiad o fewn Consortiwm De-ddwyrain Cymru.  
Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2016
ESTYN yn cydnabod gwelliannau ysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru
Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn cydnabod gwelliannau ysgolion yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru i wella deilliannau disgyblion dros y pedair blynedd diwethaf
Dydd Mercher 06 Gorffennaf 2016
Swydd Wag GCA - Cynorthwy-ydd Cefnogi Llywodraethwyr
Mae’r rôl hon yn gyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus helpu gyda gweinyddu pob mater sy’n ymwneud â chynghori a chefnogi cyrff llywodraethu ysgolion. Mae’r swydd yn cynnig gweithio hyblyg, cyfleoedd DPP ardderchog a mynediad at y cynllun pensiwn llywodraeth leol.
Dydd Mawrth 28 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Cydlynydd Siarter Iaith
Cynigir y swydd fel secondiad 0.8 (4 diwrnod) ar delerau ac amodau swydd bresennol yr ymgeisydd llywddiannus neu ar gytundeb tan ddiwedd tymor yr haf 2017 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o 3 blynedd yn dibynnu ar delerau grant. Dylai ymgeisydd sy’n ystyried secondiad sicrhau caniatâd y pennaeth a’r cofff llywodraethol cyn ymgeisio. Dyddiad dechrau, Medi 2016.
Dydd Llun 27 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Cynghorydd Her Cyfrwng Cymraeg
Gwahoddir ceisiadau am y swydd hon a fydd yn rhan annatod o'r gwaith o gefnogi datblygiad y gwasanaeth hwn, o ansawdd uchel, ar draws pum Awdurdod De-ddwyrain Cymru. Bydd y swydd yn chwarae rôl flaenllaw ar waith y Consortiwm mewn perthynas â rhoi'r Model Cenedlaethol ar gyfer Categoreiddio ar waith.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Uwch Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr
Mae’r GCA eisiau recriwtio Uwch Swyddog blaengar o ansawdd uchel sydd ag ymrwymiad i weithio’n llwyddiannus gyda chyrff llywodraethu ysgolion a datblygu a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i ysgolion a llywodraethwyr. Bydd y swydd yn cynnwys cyfarfodydd gyda’r nos yn ystod y tymor a bydd amser o’r gwaith i’w gael am hynny, neu rhoddir taliad ychwanegol.
Dydd Gwener 10 Mehefin 2016
Swydd Wag GCA - Rheolwr Gyfarwyddwr
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd hon, fydd yn arwain ar ddatblygiad pellach gwasanaeth gwella ysgolion o safon sy'n cefnogi 248 o ysgolion ar draws pum Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain Cymru
Dydd Mawrth 07 Mehefin 2016
Mae trefniadau mentora ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso ...
Fe wnaethom hysbysu consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol ym mis Mehefin 2015 na fyddai Llywodraeth Cymru bellach yn ymgymryd â’r rôl o drefnu mentoriaid allanol i gefnogi athrawon newydd gymhwyso yn ystod eu cyfnod ymsefydlu.
Dydd Mawrth 26 Ebrill 2016
Sesiynau Briffio CPCP 2016/17
NPQH briefing sessions will be held week beginning June 5th 2016. As there are changes in this round of NPQH it is advisable that all prospective candidates attend one of the briefing sessions together with their Headteacher. Headteachers of prospective candidates who may be thinking of applying next year are also invited in order to be aware of the changes that are taking place.
Dydd Mawrth 09 Chwefror 2016
Cynhadledd Genedlaethol ‘Mathemateg am Oes’ Cynradd
Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) sydd wedi'i gynllunio i godi safonau addysg yn ne-ddwyrain Cymru. Mae EAS yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion drwy gydol y rhanbarth i godi safonau addysg, ac mae'r gynhadledd benodol hon ar rifedd yn un o fentrau ar y cyd rhwng EAS a Llywodraeth Cymru sy'n adeiladu ar amrywiaeth eang o weithgareddau sydd wedi'u cynnal dros y tair blynedd diwethaf i weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.
Dydd Iau 28 Ionawr 2016
Datganiad ar y cyd gan y consortia
Mae deilliannau heddiw o ran y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion wedi dangos bod ysgolion ar draws Cymru yn ymateb yn dda i gymorth.
Dydd Iau 28 Ionawr 2016
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canlyniadau Categoreiddio ysgolion
Heddiw, cyhoeddwyd manylion newydd am berfformiad ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canlyniadau ei System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion, sy’n rhoi ysgolion mewn un o bedwar categori cefnogaeth bob blwyddyn. Er mwyn dangos lefel y gefnogaeth mae ei hangen ar ysgol, mae gan bob categori god lliw, sef gwyrdd, melyn, oren a choch.
Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016
Estyn ar safbwyntiau penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ar ...
Mae Estyn yn gofyn i bob pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr am eu safbwyntiau ar ansawdd y gefnogaeth, yr her a’r arweiniad yn eu hawdurdod lleol ac yn y consortiwm rhanbarthol, i helpu fel sail i arolygiadau tymor y gwanwyn a’r haf ar gonsortia.
Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016
Estyn ar safbwyntiau penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ar ...
Mae Estyn yn gofyn i bob pennaeth a chadeirydd llywodraethwyr am eu safbwyntiau ar ansawdd y gefnogaeth, yr her a’r arweiniad yn eu hawdurdod lleol ac yn y consortiwm rhanbarthol, i helpu fel sail i arolygiadau tymor y gwanwyn a’r haf ar gonsortia.
Dydd Gwener 04 Medi 2015
CPCP Sesiynau Briffio 2015-2016
Mae'r ddogfen atodedig yn rhoi manylion Sesiynau Briffio 2015-2016 sydd yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 14 Medi, 2015.
Dydd Mercher 12 Awst 2015
Dyddiad i’w nodi: Cynhadledd Addysg Genedlaethol - 22 Hydref 2015 -...
Ffocws y gynhadledd eleni bydd ar ddatblygu’r cwricwlwm ar sail y pedwar diben fel yr argymhellwyd yn adolygiad yr Athro Donaldson o’r cwricwlwm ac asesu yng Nghymru.
Dydd Iau 30 Gorffennaf 2015
Bydd cyfleusterau hyfforddiant y GCA yn symud o Gymuned Ddysgu Ebwy...
O’r 1af o Fedi 2015 bydd y cyfleusterau hyfforddiant Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn symud o Gymuned Ddysgu Ebwy Fawr i Ganolfan Gweithredu Dysgu Abertyleri.
Dydd Llun 27 Gorffennaf 2015
Default news teaser image
Mae'r dogfennau amgaeedig yn rhoi gwybodaeth i ddarpar ymgeiswyr ar gyfer 2015-2016. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn y sesiynau briffio sydd yn cael ei cynnal yn ystod y 2 wythnos gyntaf ym mis Medi.

Bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau cyn gynted â phosibl.
 
Dydd Llun 06 Gorffennaf 2015
Grant i Ysgolion Uwchradd ar gyfer coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf
Mae gan bob ysgol uwchradd yng Nghymru gyfle hyd at fis Mawrth 2018 i wneud cais am grant o £1,000 i ddatblygu prosiectau i goffáu'r rhyfel.
Dydd Gwener 26 Mehefin 2015
Llythyr at benaethiaid meithrinfeydd ac ysgolion cynradd, ac arwein...
Byddwch yn ymwybodol erbyn hyn, gobeithio, fod gwerthusiad cadarnhaol iawn o’r Cyfnod Sylfaen wedi’i gyhoeddi ar 13 Mai. Dyma adeg addas inni ystyried ble rydymni arni gyda’r Cyfnod Sylfaen ac i minnau egluro beth y bwriadwn ei wneud yn y dyfodol, yn enwedig yng ngoleuni argymhellion yr adroddiad Dyfodol Llwyddiannus.
Dydd Mawrth 31 Mawrth 2015
Ymgynghorydd Athrawon ar gyfer y Gymraeg / Llythrennedd
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn chwilio am ymgynghorydd athrawon Cymraeg / Llythrennedd i ymuno â Thîm Cefnogi’r Gymraeg o fewn consortiwm De-ddwyrain Cymru.
 
Cynigir y swydd ar delerau secondiad (amodau swydd bresennol yr ymgeisydd) neu ar gytundeb cyfnod penodol (hyd at 3 blynedd - i’w adolygu’n flynyddol). O dan amodau secondiad bydd angen caniatad y pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol.
 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gofnod profedig o godi safonau a bydd yn gallu mynegi dulliau sydd wedi arwain at ddysgu o ansawdd uchel ar gyfer pob dysgwr er mwyn dylanwadu’n gadarnhaol ar arfer eraill. Bydd yn gweithio'n agos gyda phenaethiaid, cyd-lynwyr ac athrawon yr ysgolion Cymraeg i ddatblygu yr arfer orau a’i rhaeadru ar draws holl ysgolion rhanbarth y De Ddwyrain. Bydd yn hwyluso cefnogaeth ysgol i ysgol ac yn datblygu prosiectau llythrennedd.
Dydd Llun 09 Mawrth 2015
Swydd Wag GCA - Gwasanaeth Cyflawni Addysg
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn chwilio am ymgynghorwyr Saesneg a Mathemateg arbenigol uwchradd i ymuno â'r tîm gwella ysgolion o fewn consortiwm De-ddwyrain Cymru. 

REQ000352-2003-Secondary-Specialist-Advisor-Maths.doc
Dydd Iau 29 Ionawr 2015
Datganiad: Categoreiddio Cenedlaethol yng Nghonsortiwm GCA De-ddwyr...
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw canlyniadau'r system gategoreiddio genedlaethol ar gyfer ysgolion cynradd a chyfun.
 
Pwrpas y system gategoreiddio genedlaethol yw sicrhau bod y cymorth cywir yn cael ei ddarparu i ysgolion y mae angen y cymorth a'r arweiniad fwyaf arnynt.  Mae'r system wedi'i chynllunio hefyd i alluogi ysgolion i ddysgu oddi wrth ei gilydd ac i rannu arfer effeithiol. Mae tri cham yn y system gategoreiddio genedlaethol.
Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015
Andras Luka yn cael ei benodi fel Ymgynghorydd Uwchradd Arbenigol a...
Dydd Iau 16 Hydref 2014
Cynhadledd Llywodraethwyr 2014
Evaluation Data and the PowerPoint slides from 4th October 2014
Dydd Llun 16 Mehefin 2014
Prif negeseuon i ysgolion Mai 2014
Negeseuon wedi'u cymryd o rifynnau blaenorol o Dysg ôl-11 and cyn-11 (6 Mai i 19 Mai 2014)
Dydd Mawrth 25 Mawrth 2014
Mentoriaid Allanol ar gyfer Ymsefydlu a'r Gradd Meistr mewn Ymarfer...
Ydych chi wedi ystyried cynorthwyo ANG drwy eu Cyfnod Ymsefydlu neu eu MEP? Os felly rydym yn croesawu Mentoriaid Allanol posibl a'u Penaethiaid i fynychu sesiwn friffio yn un o'r rhanbarthau lleol. Bydd y seswin yn egluro swyddogaeth y Mentor Allanol, disgwyliadau'r ysgol sy'n rhyddhau, ymrwymiad amser, trefniadau cyllido a'r manteision i'r Mentor Allanol yn ogystal â'u hysgolion. Bydd amser hefyd am gwestiynau ac atebion a bydd y Mentoriaid Allanol ar gael i rannu eu profiadau. Ble mae eich sioe deithiol agosaf? Os gwelwch yn dda gweler y rhestr isod o ddyddiadau a lleoliadau. Bydd y sesiynau yn dechrau am 4pm a byddant yn para un awr.
Chwilio Digwyddiadau
<Ionawr 2020>
LlunMawMerIauGweSadSul
12345
6789101112
13 171819
20 2526
2728 31


 
 
 
 
 
 


Newyddion Diweddaraf
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30.
Mae staff EAS yn cynna...
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni t...
Cyfle ar gael – Ymgynghorydd Her Partner (Uwchradd)
Cyfle ar gael – Ymgyng...
Fel rhan o’n gwaith, rydym ni’n def...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1