Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru


Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.
 
Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.
 
Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

EASLearningNetworkC.jpg FollowUpReport_6924_18-09-2017.jpg WG.jpg
GCA Arlwy Dysgu Proffesiynol
2017-18 
Ysgolion y Rhwydwaith Dysgu ac
Ysgolion Arloesi 2017-18

Mesur perfformiad
ysgolion Cymru: gwerthoedd
cyfraniadol cymwysterau
a Cymwysterau yng
Nghymru: canllawiau i
ddefnyddwyr ar wybodaeth
am berfformiad
gan Lywodraeth Cymru 

Adroddiadau Thematig Estyn (dolenni allanol)
ANG
Asesu
Bagloriaeth Cymru
Cefnogaeth a Hyfforddiant i Lywodraethwyr
Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgwyr
CPCP
Cymraeg
Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
Deallusrwydd Dysgu
Dolenni Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gyfer Ysgolion
Dysgu yn yr 21ain Ganrif
Fframwaith Ymyrraeth / Categoreiddio Cenedlaethol
Grant Amddifadedd Disgyblion
Gwyddoniaeth
Ieithoedd Tramor Modern
Llythrennedd
Rhifedd
Rhwydwaith Seren
Y Chweched Dosbarth
Y Cyfnod Sylfaen
Y System Hunan-wella
Ysgolion Arloesi'r Cwricwlwm
Ysgolion Arloesi'r Fargen Newydd
Ysgolion Creadigol Arweiniol
Newyddion Diweddaraf
Cyhoeddi rolau newydd cyffrous 'Cymdeithion yr Academi' gyda'r Acad...
Cyhoeddi rolau newydd ...
Mae'r Academi Arweinyddiaeth Addysgol Gened...
Y Fenter Dreftadaeth
Y Fenter Dreftadaeth
Hoffem wahodd eich ysgol i gymryd rhan yn y fen...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1