Home  >  Governors > Cornel y Clercod > Cwestiynau Clercod

Cwestiynau Clercod


Mae’r dudalen ganlynol yn cynnwys cwestiynau cyffredin a all fod yn ganllaw cyflym i glercod. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i faterion godi.

Faint sy’n ffurfio’r Cworwm? 

Cworwm yw nifer y llywodraethwyr sy’n gorfod bod yn bresennol er mwyn dilysu trafodion cyfarfod o’r llywodraethwyr. Ar gyfer cyfarfod o’r corff llywodraethu llawn, rhaid i’r cworwm fod yn ½ aelodau’r corff llywodraethu heb gynnwys unrhyw leoedd gwag (wedi’i dalgrynnu i fyny). Er enghraifft, os yw’r corff llywodraethu llawn yn cynnwys 14 o aelodau, y cworwm fydd 7. Fodd bynnag, os ceir 3 lle gwag, y cworwm fydd 6. Mae manylion am y cworwm ar gyfer pwyllgor i’w gweld yng nghylch gorchwyl y pwyllgor, y cytunir arno’n flynyddol, ac mae gan y rhan fwyaf o gyrff llywodraethu gworwm o 3 ar gyfer pwyllgorau. 

Allwn ni gyfethol aelodau? 

Dyma geisio egluro rhai camsyniadau cyffredin ynghylch penodi llywodraethwyr. 
Mae’r term llywodraethwr cyfetholedig wedi’i ddisodli gan y term Llywodraethwr Cymunedol (Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005). Mae lle gwag i lywodraethwr cymunedol yn gyfle i’r corff llywodraethu greu cysylltiadau â grwpiau cymunedol eraill, megis cymunedau busnes a ffydd neu gymuned addysgol. Oherwydd bod llywodraethwyr yn gallu bod yn aelodau o ddau gorff llywodraethu, gellid gofyn i rywun sydd eisoes yn aelod o gorff llywodraethu’r ysgol uwchradd neu un o’r ysgolion sy’n bwydo’r ysgol. Yn yr un modd, gellir creu cysylltiadau â Chymdeithas Rieni’r ysgol, y clwb ar ôl yr ysgol neu’r cylch chwarae lleol. 

Wrth ddewis unigolyn i ymgymryd â rôl llywodraethwr cymunedol, dylid ystyried pa mor gytbwys yw set sgiliau a gwybodaeth y corff llywodraethu presennol. Mae hefyd yn werth ystyried faint o ymrwymiad y gall yr unigolyn ei gynnig i’r ysgol. Os ydych yn ddigon ffodus i fod â sawl aelod o’r gymuned a fyddai’n hoffi bod yn aelod o’r corff llywodraethu, bydd yn rhaid i’r llywodraethwyr gyflwyno enwebiadau a phleidleisio er mwyn penodi. 
Ni all y corff llywodraethu benodi mwy o lywodraethwyr na’r nifer a nodir yng nghyfansoddiad y corff llywodraethu, y cytunwyd arno yn Offeryn Llywodraethu’r Ysgol.

Llywodraethwyr cymunedol ychwanegol

Mae’n ofynnol i ysgolion cynradd sy’n gwasanaethu un neu ragor o ardaloedd awdurdodau llai cael llywodraethwr cymunedol ychwanegol a enwebir gan y Cyngor Cymuned.
Mae gofyn i riant-lywodraethwyr, staff-lywodraethwyr ac athro-lywodraethwyr fynd drwy broses ethol. I gael rhagor o wybodaeth am benodi llywodraethwyr, cysylltwch â governor.support@sewaleseas.org.uk

Sut rydym yn penodi llywodraethwr awdurdod lleol

Caiff llywodraethwyr awdurdod lleol eu penodi gan yr awdurdod lleol.
Bydd pob Swyddog Cyswllt Cefnogi Llywodraethwyr yn hysbysu’r awdurdod lleol perthnasol ynghylch unrhyw leoedd gwag wrth iddynt godi, a byddant yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r clerc am unrhyw newidiadau yn y dyfodol i’r corff llywodraethu.

Chwilio Digwyddiadau
<Rhagfyr 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
1
2 45 78
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Newyddion Diweddaraf
Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Y Rhaglen Athrawon Gra...
Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yn...
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1