Home  >  Governors > Cornel y Clercod

Corlan Clercod


Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn darparu Gwasanaeth Clercio sydd ar gael i bob ysgol yn y rhanbarth drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth.
 
Mae’n ofynnol i glercod fynychu pob un o gyfarfodydd y corff llywodraethu llawn, byddant yn darparu cofnodion cywir o’r cyfarfod ac yn cynghori’r corff llywodraethu ynghylch materion gweithdrefnol. Mae’r clerc yn gyswllt hollbwysig rhwng corff llywodraethu’r ysgol, y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a’r awdurdod lleol.
 
Mae’r model cenedlaethol newydd ar gyfer gwella ysgolion yng Nghymru yn cydnabod y rôl hanfodol y mae cyrff llywodraethu yn ei chwarae o safbwynt hybu safonau uchel drwy ganolbwyntio ar wella ysgolion, ac mae clerc y corff llywodraethu’n ffactor allweddol o safbwynt sicrhau hynny. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno hyfforddiant gorfodol i glercod. Os ydych yn newydd i rôl clerc corff llywodraethu, mae’n ofynnol i chi gwblhau’r sesiwn cyn pen blwyddyn ar ôl i chi gael eich penodi. Caiff sesiynau hyfforddiant eu darparu gan y Tîm Cefnogi Llywodraethwyr – cysylltwch â governor.support@sewaleseas.org.uk i gadw lle.
 
Mae’r tudalennau canlynol ar y we wedi’u datblygu i gynorthwyo clercod i ddarparu cymorth o safon i gyrff llywodraethu yn y de-ddwyrain.

Publications & Resources
View and download our latest publications and resourcesNewyddion Diweddaraf
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Datganiad Categoreiddi...
“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i dd...
#CwricwlwmiGymru
#CwricwlwmiGymru
“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw cod...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1